กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:15 - 09:20

กำหนดการ

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2565

ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ 48 ปื

          พิธีถวายพระพร

 08.15 น.         - ประธาน ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ

  - คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมกันด้านหน้าปะรำพิธี

                       - ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

                       - ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

                       - เสร็จพิธี

 

          กิจกรรมเทิดพระคุณแม่

08.35 น.         -  พิธีกร เชิญตัวแทนแม่ขึ้นเวที (นักเรียนทุกคนนั่งลง)

                      -  ตัวแทนลูกกล่าวแสดงความกตัญญู

                      -  นักเรียนแสดงความรักโดยการมอบพวงมาลัยมะลิให้กับแม่ (บรรเลงเพลงค่าน้ำนม /  อิ่มอุ่น)

                     -  ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก

                     -  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

                     -  เสร็จพิธี

สถานที่:โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเจตน์ สุขศาลา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2433 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 1659495792rOAhAtpLFl.JPG
  - 1659495797zMSsgUqOc3.JPG

•เอกสารจาก e-office
- SKM_C45822080310140.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

6.5.3 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

         - จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวทีให้สมพระเกียรติ

         - จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

         - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1

         - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2

6.5.6 สรุปผลการดำเนินการงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

6.5.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาต

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
- 6.5 จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep