กำหนดการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำ (ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ)

สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ตารางฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ

ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

...............................................................

วันพฤหัสบดีที่   4  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

          07.45 น.         ลูกเสือรายงานตัวที่บริเวณหน้าเสาธง

          08.00 น.         เคารพธงชาติ – สวดมนต์

          08.40 น.         ออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

          10.00 น.         ถึงค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ

          10.45 น.         ถวายราชสดุดี ร. 6  -  พิธีเปิดการฝึกอบรมรอบเสาธง

          11.15 น.         ปฐมนิเทศ

          12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 น.         กิจกรรมที่ 1   การจัดที่พัก / ฝึกระเบียบแถว เบื้องต้น เปิด - ปิดประชุมกอง / สูทกรรม

          17.30 น.         พัก / อาบน้ำ

          18.00 น.         ชักธงลง / รับประทานอาหารอาหารเย็น

          19.00 น.         กิจกรรมที่ 2 ละลายพฤติกรรม

          21.00 น.         นัดหมาย สวดมนต์ นอน

          21.30 น.         เข้านอน

 

 

สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้รับผิดชอบ: ม.กำพล ศรีขจรจิต

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 199 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตารางฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ อีก 65.pdf

•เอกสารจาก e-office
- 1658312588sm8chqpVUI44.JPG - 1658305740dZ7Oiuwb01.JPG
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

   6.3.1. จัดฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ

        6.3.1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

        6.3.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

        6.3.1.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

        6.3.1.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ 

        6.3.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

        6.3.1.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

        6.3.1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

    6.3.2 จัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่ลูกเสือ

        6.3.2.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นนายหมู่

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ
- 6.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- ค่ายอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ค่ายอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 28 ก.ค. 2565)
- ค่ายอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- ค่ายอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 30 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำ (ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ) (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำ (ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ) (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำ (ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ) (วันที่ 6 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานลูกเสือ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep