กำหนดการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:30 - 15:40

                                 กำหนดการ

เข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป. 1 ประจำปีการศึกษา 2565

         วันจันทร์ที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565

เวลา   08.00 – 08.10 น.   เคารพธงชาติ

          08.30 – 08.40 น.    พิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

          08.40 – 09.10 น.    สันทนาการ/แนะนำการเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมฐานต่างๆ

          09.20 – 10.00 น.    เข้าฐานที่ 1  ( การทรงตัว )

          10.00 – 10.25 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

          10.25 – 11.10 น.    เปลี่ยนเข้าฐานที่ 2   ( อุโมงค์พิศวง )

          11.10 – 12.05 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

         12.05 – 13.10 น.    ชมวีดิทัศน์เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า

         13.10 – 13.50 น.    ฐานที่ 3   ( รู้จริงหรือเปล่า ? )

         13.50 – 14.30 น.    ฐานที่ 4   ( ศิลปะสร้างสรรค์ )

         14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

         14.45 – 15.40 น.    รวมสันทนาการ/สรุปประเมินผล/พิธีเปิด

 

สถานที่:โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​

ผู้รับผิดชอบ: ม.กำพล ศรีขจรจิต

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 271 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 3.jpg - สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่า.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี

6.4.1 จัดกิจกรรม pack holiday ลูกเสือ ป.1

       6.4.1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.1.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.1.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.1.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.1.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.1.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.1.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.2 จัดกิจกรรม pack holiday ลูกเสือ ป.2

       6.4.2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.2.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.2.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.2.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.2.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.2.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.2.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.3 จัดกิจกรรม pack holiday ลูกเสือ ป.3

       6.4.3.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.3.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.3.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.3.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.3.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.3.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.3.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.4. จัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.4

       6.4.4.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.4.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.4.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.4.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.4.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.4.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.4.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.5. จัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.5

       6.4.5.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.5.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.5.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.5.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.6. จัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.6

       6.4.6.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.6.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.6.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.6.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.6.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.6.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี
- 6.4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เตรียมค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 24 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 25 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5 (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5 (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.2 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานลูกเสือ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep