กำหนดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.2

สถานที่ ฟาร์มจระเข้ สวนสามพราน นครปฐม

เวลา รายการ
07:45 - 15:30

กำหนดการ

เวลา 07.45 น.                 นักเรียนเข้าแถวรายงานตัวใต้ตึกเซนต์หลุยส์  เคารพธงชาติ สวดมนต์

เวลา 08.20 น.                 เดินทางออกจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

เวลา 10.00 น.                 เข้าชมการแสดงในฟาร์มจระเข้ การแสดงมายากล ยุทธหัตถี

เวลา  12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 น.                ชมการเลี้ยงช้าง ,โชว์การแสดงจระเข้

เวลา  14.20 น.                เดินทางกลับ

เวลา  15.30 น.                ถึงโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

สถานที่:ฟาร์มจระเข้ สวนสามพราน จ.นครปฐม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุกัญญา ศุขวิทย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 358 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6

6.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทาง

คณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น       ป.1 - ป.6

6.5.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมทัศนศึกษา

ระดับชั้น ป.1 - ป.6

6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6

       ป.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ

       ป.2 ทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้ สามพราน นครปฐม

       ป.3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพฯ

       ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 5 ปทุมธานี

       ป.5 ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       ป.6 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 5 ปทุมธานี

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นป.1 -ป.6

   -  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1

   -  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 2

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6

6.5.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6
- 6.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.3 (ป.3/1 - 3/4) (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.3 (ป.3/5 , 3/6 EP 3/1 - 3/3 และ CEP 3/1 ) (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.6 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- 6.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (วันที่ 30 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ งานระดับชั้น ให้สอดคล้องกันนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ ตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep