กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 父亲节 Father’s Day Celebration

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:15 - 09:20

07.50 น.         - ตัวแทนพ่อพร้อมกันบริเวณพิธี

08.00 น.         - เคารพธงชาติ สวดมนต์

พิธีถวายพระพร

08.20 น.         - ประธาน ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ

                      - คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมกัน เขาประจำจุดยืน ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                      - ประธานในพิธี ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

                      - ประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ    

                      - เสร็จพิธี

กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ

          08.15 น.         -  พิธีกร กล่าวต้อนรับตัวแทนพ่อ (นักเรียนทุกคนนั่งลง)

                              -  ตัวแทนลูกกล่าวแสดงความกตัญญู 

                              -  นักเรียนแสดงความรักโดยการมอบช่อบูเก้พุทธรักษาให้กับพ่อ (ดนตรีไทยบรรเลงเพลง)

                              - นักเรียนขับร้องเพลงผู้ชายคนนี้ที่เรารักเกินใคร

                              -  ตัวแทนพ่อกล่าวความรู้สึก 

                              -  ผู้อำนวยการกล่าวให้ข้อคิด

                              -  ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

                              -  เสร็จพิธี

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเจตน์ สุขศาลา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2480 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- SKM_C45822112112330.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ

6.8.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางงานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ

6.8.3 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ

6.8.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ

         - จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวทีให้สมพระเกียรติ

         - จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

6.8.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ

         - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1

         - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2

6.8.6 สรุปผลการดำเนินการงานกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

6.8.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
- 6.8 จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 父亲节 Father’s Day Celebration (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep