กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

วันมหาธีรราชเจ้า

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:20 - 09:00

08.00   - ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าแถวบริเวณอาคารเอนกประสงค์
              - เคารพธงชาติและสวดมนต์พร้อมกัน
 08.20  - ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน
              - พิธีกรสั่ง "กองผสม ตรง" 
              - ผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วางพวงมาลา
             - ลูกเสือสำรอง วางพวงมาลา
             - ลูกเสือสามัญ วางพวงมาลา
            -  ลูกเสือกองร้อยพิเศษ วางพวงมาลา
            -  ประธานในพิธี วงพวงมาลา
            - ประธานในพิธี ถวายความเคาระ ถวายมาลัย จุดธูปเทียน
            - พิธีกรสั่ง "เตรียมถวายราชสดุดี"
            - พิธีกรสั่ง "กองผสม ตรง" 
           -  ประธานในพิธี ผู้กำกับและตัวแทนลูกเสือ ถ่ายรูปร่วมกัน
           - เสร็จพิธี

สถานที่:โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​

ผู้รับผิดชอบ: ม.กำพล ศรีขจรจิต

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2375 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานพิธีการลูกเสือ

6.2.1. จัดกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

       6.2.1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

       6.2.1.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

       6.2.1.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

       6.2.1.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

        6.2.1.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

        6.2.1.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

        6.2.1.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมวันเปิด-ปิดกองลูกเสือ

6.2.2.จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

       6.2.1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

       6.2.1.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

       6.2.1.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

       6.2.1.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

       6.2.1.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

       6.2.1.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

        6.2.1.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

6.2.3.ค่าบำรุงกองลูกเสือ

       6.2.3.1.แต่งตั้งคณะกรรมการ

       6.2.3.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทาง

       6.2.3.3.จัดทำปฏิทิน

       6.2.3.4. ดำเนินการตามแผนงาน

        6.2.3.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน

        6.2.3.6. สรุปผลการดำเนินงาน

        6.2.3.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานพิธีการลูกเสือ
- 6.2 งานพิธีการลูกเสือ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีเปิดกองลูกเสือ (วันที่ 26 พ.ค. 2565)
- 6.2 งานพิธีการลูกเสือ (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- วันมหาธีรราชเจ้า (วันที่ 25 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานลูกเสือ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep