กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

งานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น รับใบผลการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565 รับทราบแนวทางในการดูแลนักเรียน  และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

สถานที่:โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​(โรงเรียนอัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​)

ผู้รับผิดชอบ: มิสชนัญญา รัตนนิตย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2278 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- จดหมายสายสัมพันธ์ฯ.jpg - รายการการประชุมการจัดเตรียมงานสายสัมพัน 4.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

6.4.3 กำหนดเป้าหมาย

6.4.4 จัดทำปฏิทินการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

6.4.5 ประชุมวางแผนและมอบหมายงานดำเนินการตามแผนงานจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

          1. จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1-6

          2. จัดงานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนระดับชั้นป.1-6

          3. จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

6.4.6 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน

6.4.7 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

- รับการนิเทศการดำเนินงานจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่1

- รับการนิเทศการดำเนินงานจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่2

6.4.8 สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

6.4.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
- 6.4 จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- งานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- 6.4 จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานแนะแนว ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานแนะแนว


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep