กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สถานที่ โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​(โรงเรียนอัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สถานที่:โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​(โรงเรียนอัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาส รัตนอุดม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2485 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดงานวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดงานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

6.7.3 จัดทำปฏิทินงานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

6.7.4 ดำเนินงานตามแผนงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ครั้งที่ 1

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ครั้งที่ 2

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ครั้งที่ 3

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ครั้งที่ 4

6.7.6 สรุปการดำเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

6.7.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา การดำเนินงาน งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดงานวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
- 6.7 จัดงานวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- 6.7 จัดงานวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep