กำหนดการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

กิจกรรมออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอยนักบุญมงฟอร์ต

สถานที่ โรงเรียนวิชาวดี

เวลา รายการ
07:00 - 17:00

          07.00 น.         ออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

          10.00 น.         ถึงโรงเรียนวิชาวดี

                              - จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

          11.30 น.         เลี้ยงอาหารกลางวัน

          12.30 น.         บริจาคชุดนักเรียน และผ้าห่ม

          13.30 น.         เดินทางกลับ

          17.00 น.         ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

สถานที่:โรงเรียนวิชาวดี

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเจตน์ สุขศาลา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดกิจกรรมสภานักเรียน และออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

 

6.1.1 จัดกิจกรรม สภานักเรียน

        6.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม สภานักเรียน.

        6.1.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางงานกิจกรรม สภานักเรียน

        6.1.1.3 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรม สภานักเรียน

        6.1.1.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม สภานักเรียน 

                   - รับสมัครสภานักเรียน 

                   - หาเสียงเลือกสภานักเรียน

                   - ลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียน

                   - ประกาศผลลือกตั้งสภานักเรียน

                   - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

        6.1.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน

                   - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม สภานักเรียน ครั้งที่ 1

                  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม สภานักเรียน ครั้งที่ 2

        6.1.1.6 สรุปผลการดำเนินการงานกิจกรรม สภานักเรียน

        6.1.1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน

6.1.2 จัดกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

        6.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

        6.1.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางงานกิจกรรม กิจกรรมออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

        6.1.2.3 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรม กิจกรรมออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

        6.1.2.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

                    -  หาสถานที่ โรงเรียนที่จะไปบริจาคสิ่งของ

                    -  สำรวจความต้องการของโรงเรียนที่ไปบริจาคสิ่งของ

                    -  กำหนดวันไปบริจาคสิ่งของ

                    -  รับบริจาคสิ่งของ จากนักเรียน 

                    -  ไปบริจาคสิ่งของ

        6.1.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

                    - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต ครั้งที่ 1

                    - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมิน งานกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต ครั้งที่ 2

        6.1.2.6 สรุปผลการดำเนินการงานกิจกรรม ออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต

        6.1.2.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดกิจกรรมสภานักเรียน และออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต
- 6.1 จัดกิจกรรมสภานักเรียน และออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอยนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 22 ธ.ค. 2565)
- 6.1 จัดกิจกรรมสภานักเรียน และออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep