กำหนดการ

วันที่ 25 กันยายน 2565

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6

สถานที่ -

เวลา รายการ
05:30 - 14:00

วันอาทิตย์ที่  25  กันยายน 2565

               05.30 น.               ตื่นนอน – ออกกำลังกาย

               06.00 น.               อาบน้ำ – แต่งเครื่องแบบลูกเสือ

               07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า

               07.45 น.               ตรวจที่พัก

               08.00 น.               เปิดประชุมกอง

               09.00 น.               สันทนาการ

                                             สรุปประเมินผล

                                             พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม

               11.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

               12.00 น.               เดินทางกลับ

               14.00 น.               ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้รับผิดชอบ: ม.กำพล ศรีขจรจิต

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 474 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี

6.4.1 จัดกิจกรรม pack holiday ลูกเสือ ป.1

       6.4.1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.1.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.1.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.1.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.1.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.1.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.1.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.2 จัดกิจกรรม pack holiday ลูกเสือ ป.2

       6.4.2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.2.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.2.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.2.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.2.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.2.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.2.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.3 จัดกิจกรรม pack holiday ลูกเสือ ป.3

       6.4.3.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.3.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.3.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.3.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.3.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.3.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.3.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.4. จัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.4

       6.4.4.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.4.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.4.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.4.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.4.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.4.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.4.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.5. จัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.5

       6.4.5.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.5.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.5.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.5.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

6.4.6. จัดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.6

       6.4.6.1.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.6.2.ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.6.3.จัดทำปฏิทินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

       6.4.5.4. ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.6.5. กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.6.6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

        6.4.6.7. นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี
- 6.4 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เตรียมค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 24 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 25 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.4 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5 (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5 (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.2 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานลูกเสือ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep