กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 12:45 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสไพจิต ขจรศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 406 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- สิ้นสุด 2.ประชุถมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- นวัตกรรมการศึกษาในโลกยุคใหม่และแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลิกตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- การสอนโดยใช้ iPad (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- i Tunes U (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- Stroke hero (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- STEM Education Training II (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- STEM Education Training II (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- STEM Education Training II (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- STEM Education Training II (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- STEM Education Training II (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- STEM Education Training II (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- โครงการบรรพชาสามเณร ฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- Engy My Aword (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นปี 2558 (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- Observing STEM (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- Observing STEM (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- Observing STEM (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. test (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- i Tunes U (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- i Tunes U (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- i Tunes U (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- TQA criteria (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- TQA criteria (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- 2016 Project ANNUL PLAN (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประกันคุณภาพ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ประกันคุณภาพ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2559 (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2559 (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2559 (วันที่ 17 มี.ค. 2559)
- สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2559 (วันที่ 17 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 20 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 22 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- iPad for ICT&Innovation Coach (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 3 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 9 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 13 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 17 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 23 เม.ย. 2559)
- การใช้ App ใน iPad (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- การใช้ App ใน iPad (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 27 เม.ย. 2559)
- English Dcvelopment Program for Thai (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- The STEM Education training course (วันที่ 8 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 8 พ.ค. 2559)
- The STEM Education training course (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- " การศึกษาอัสสัมชัญกับประชาคมอาเซียน ( AEC )" (วันที่ 11 พ.ค. 2559)
- อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- การอบรมการใช้โปรเจตเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- อบรม " การสร้างวัฒนธรรมการบริการ ACP ที่เป็นเลิศ " ครูสนับสนุน ( เช้า ) (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- อบรม " เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาการควบคุมชั้นเรียน " ครูผู้สอน ( เช้า ) (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- อบรม " การสร้างวัฒนธรรมการบริการ ACP ที่เป็นเลิศ " ครูสนับสนุน ( เช้า ) (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- 2.3อบรมครู เรื่องการสอน 7 Habits (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- 2.2กิจกรรมผลัดกันเป็นผู้นำ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 2.1กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (ป.1 - ป.6) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- วางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- 2.5กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (ป.1 - ป.6) (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่ (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- การสร้างหลักสูตร iTune U (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- " Digital Thailand 2016" (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- 2.6กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ป.1 - ป.6 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- เปิดตัว Hae perent guide คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัลเข้าใจลูกเข้าใจโลกไซเบอร์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- STEM - Roboties education in after school Basic level of G4-G6 Teacher Training (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- การสร้าง Multitouch Book ด้วย iBooks Author (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM - Roboties education in after school Basic level of G4-G6 Teacher Training (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- 2.4กิจกรรมการพูดหน้าห้อง (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- 3.1ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- iPad เบื้องต้น (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION สำหรับ AFTER CLASS ACTIVITIES ระดับมัธยม (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION สำหรับ AFTER CLASS ACTIVITIES ระดับมัธยม (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- Oral - Aural English in Daily Life (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- Understanding How language (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- iPad Aduance (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียน (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- Writing Practice Makes Perfect (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- Writing Practice Makes Perfect (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียน (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( Communicative Approach ) (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- STEM - Roboties Education (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- iPad IT Management (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- Using iPad in your classroom (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคการสร้างสรรค์ลูกโป่งเป็นรูปแบบต่างๆ (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM - Roboties Education (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- การใช้ iPad ในการบริหารจัดการ (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad และระบบการจัดการ MDM/Caching server (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- Reading Builds Fluency (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- ครูอิสลามเข้าร่วมพิธีอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน ปี.ก.ศ.2559 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปี ก.ศ.2559 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- อบรมพร้อมเพย์ (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- Tranforming your iTunes U Course Project Ptato 2.0 (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- จิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์กับครูอัสสัมชัญ (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานจัดเก็บเงิน ช.พ.ค. -ช.พ.ส สังกัดส่วนกลาง (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานจัดเก็บเงิน ช.พ.ค. -ช.พ.ส สังกัดส่วนกลาง (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- จิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์กับครูอัสสัมชัญ (วันที่ 24 ก.ค. 2559)
- Children with Difficult Behaviors (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงตราสารโรงเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- ความรู้เกี่ยวกับประกาศก อิสยาห์ อาโมส โฮเชยา มีคาร์ (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- Evermote กับการเรียนลดการจำเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการปรพกันคุณภาพภายใน รร. (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการปรพกันคุณภาพภายใน รร. (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- Tnternationl STEM CAMP in 2016 (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- การสอนโดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการปรพกันคุณภาพภายใน รร. (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการปรพกันคุณภาพภายใน รร. (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- Tnternationl STEM CAMP in 2016 (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- Tnternationl STEM CAMP in 2016 (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- SUMMATIVE ASSESSMENT ANALYSIS (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การสอนโดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- Tnternationl STEM CAMP in 2016 (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และก่ารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การจัดการเรียนการสอน กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- 4.1สรุปประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับผปค. (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 ก.ย. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 ก.ย. 2559)
- Teaching English As a foreign Language to Children (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- การบริหารการเงินและการออม (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- การบริหารการเงินและการออม (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- office 365 (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- Special Needs Case Studies (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- อบรมพระคัมภีร์และฟื้นฟูจิตใจ " โครงการเสียงประกาศแห่งความเมตตา" (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- Information Management Serrices (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- Healthy Child,Healthy Art for Developnent (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ครูอิสลามปฏิบัติธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา อย่างมีความสุขและไม่ผิดต่อศาสนาอิสลาม (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 9 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 9 ต.ค. 2559)
- ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- 365 office (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ศึกษาดูงาน ณ รร Minzhulu ( หมินจู่ลู่ ) (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- อบรมการใช้คอมฯและไม้เท้าเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศน์ครูประจำการใหม่ (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศน์ครูประจำการใหม่ (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- Information Management Serrices (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- การประชุมรับฟังคำชี้แจงแบบประเมินผลการจัดมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- การใช้ swift playground ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- การอบรม FSG STEM ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- พระคัมภีร์ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) (วันที่ 13 พ.ย. 2559)
- การอบรม FSG STEM ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- พระคัมภีร์ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- พระคัมภีร์ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- STEM-Roboties Education for In School (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- Empower Your business เสริมกำลังความสำเร็จของธุรกิจด้วยเอชพีเทคโนโลยี (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- พระคัมภีร์ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- STEM-Roboties Education for In School (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- พระคัมภีร์ ( เป็นภาษาอังกฤษ ) (วันที่ 21 พ.ย. 2559)
- การจัดการเรียนการสอนด้วย iPad โดยใช้ App imovic และ Pages (วันที่ 23 พ.ย. 2559)
- ชุมนุมลส รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 (วันที่ 3 ธ.ค. 2559)
- ชุมนุมลส รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- ชุมนุมลส รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- ชุมนุมลส รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- อบรมบาสเกตบอลเบื้องต้น (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- สื่อการสอนโดยใช้ แอพ Tiny cards (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- การบริหารการศึกษาเพื่อช่วยสร้าง ปทท 4.0 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปี 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- อบรม TQA (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- อบรม TQA (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- การสร้างสื่อการสอนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศ South Africa (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศ South Africa (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศ South Africa (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศ South Africa (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 22 มี.ค. 2560)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 22 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 22 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 22 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 28 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 28 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 2 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 4 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 6 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 7 เม.ย. 2560)
- Real Life 4 Kids (วันที่ 7 เม.ย. 2560)
- Real Life 4 Kids (วันที่ 7 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 7 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 8 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 9 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 9 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 12 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 15 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 15 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 16 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 18 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 19 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 19 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 20 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 22 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 23 เม.ย. 2560)
- มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (วันที่ 23 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 4 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 6 พ.ค. 2560)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจศิษย์และอัพเดตความรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจศิษย์และอัพเดตความรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 10 พ.ค. 2560)
- การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 14 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- Tech Series Workshop & iOS 10.3 (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- กระบวนการ The 7 Habits School (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- กระบวนการ The 7 Habits School (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- กระบวนการ The 7 Habits School (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- กระบวนการ The 7 Habits School (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- มิสซาขอบพระคุณศูกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการเขียน E-mail and Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการเขียน E-mail and Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการเขียน E-mail and Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการเขียน E-mail and Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการเขียน E-mail and Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรมการเขียน E-mail and Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- การเขียน E-Mail, Basic Journal (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยเขตจังหวัดภาคใต้ (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยเขตจังหวัดภาคใต้ (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาดูงานสำหรับเตรียมรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม B (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- อบรม Conversation กับครูชาวต่างชาติ ครูกลุ่ม A (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยเขตจังหวัดภาคใต้ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- การสร้างวินัยเชิงบวก นิทาน 101 นิทานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- อบรม จิตวิทยาการโค้ชนักกีฬา สำหรับครูและผุ้ปกครอง (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- อบรมการใช้งาน STEM Du Board Advance และโปรแกรม Arduino (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- การใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มเก่งคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Math-Whizz (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- VM Ware Hyper Converged Software (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- VM Ware Hyper Converged Software (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- STEM Robotics Program (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- PSC2001 Designing Planet Rovers: An Tntroduction to STEM for Elementary Teachers (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ๊Use of Model Method in Problem Solving (PMC 1005) (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สัมมนาบุคลากรใหม่ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- Teaching of Addition and Subtraction of Whole Numbers (PMC 1201) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สัมมนาบุคลากรใหม่ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 2 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- แนวทางการบริหารการเงิน (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- การประชุมแก้ไขตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา (ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา) (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- Advanced MBTI Types Part 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- Advanced MBTI Types Part 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- Communicative English : Speaking and Writing (วันที่ 22 ก.ค. 2560)
- The Education Work Place Solution (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- การสอนภาษาจีน 2017 (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- การสร้างสื่อเพื่อประกอบการบรรยายหรือนำเสนอผลงานในชั้นเรียนด้วย iPad (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย iPad (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย iPad (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย iPad (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- การใช้ Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- International STEM Camp @ Bangkok (ACP MOU LS Japan) (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- การพัฒนาจิต (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- International STEM Camp @ Bangkok (ACP MOU LS Japan) (วันที่ 13 ส.ค. 2560)
- การพัฒนาจิต (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครูพุทธ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 20 ส.ค. 2560)
- ประชุมการกำกับ ติดตาม การนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- FA Introductory Football Coaching 12 (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- FA Introductory Football Coaching 12 (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- "Light up the internet of things" Business Challenge & Opportunities (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- FA Introductory Football Coaching 12 (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- การมอบหมายงาน ตรวจงาน การให้ Feedback และการทำแฟ้มสะสมผลงานแบบดิจิตอลของนักเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- การบริหารจัดการห้องเรียนและงานในชีีวิตประจำวันของครู (iPad) (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- การสร้างเอกสารประกอบการสอนสำหรับครูและนักเรียน (iPad) (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iPad) (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- การสร้างกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน (IPAD) (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- การสร้างเครื่องมือเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน (IPAD) (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (วันที่ 17 ก.ย. 2560)
- เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (วันที่ 17 ก.ย. 2560)
- วิกฤตปฐมวัย กระทบอนาคตชาติ (วันที่ 20 ก.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- การปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- พระวรสารนักบุญยอห์น (ภาคพระทรมาน) (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- พระวรสารนักบุญยอห์น (ภาคพระทรมาน) (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- การเข้าค่ายพัฒนาทักษะ (ลูกเสือ) (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การเข้าค่ายพัฒนาทักษะ (ลูกเสือ) (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- บทเรียนออนไลท์โดยใช้ iTunes U (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- อบรมครูอิสลาม (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- ปฏิบัติธรรมครู ณ วัดยานนาวา (วันที่ 8 ต.ค. 2560)
- ปฏิบัติธรรมครู ณ วัดยานนาวา (วันที่ 8 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 8 ต.ค. 2560)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 22 ต.ค. 2560)
- แลกเปลี่ยน MOU ณ โรงเรียน Hehu จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- แลกเปลี่ยน MOU ณ โรงเรียน Hehu จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- แลกเปลี่ยน MOU ณ โรงเรียน Hehu จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- แลกเปลี่ยน MOU ณ โรงเรียน Hehu จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- แลกเปลี่ยน MOU ณ โรงเรียน Hehu จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- แลกเปลี่ยน MOU ณ โรงเรียน Hehu จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลรายการ YANMAR U 12 Football Tournament (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- การพัฒนาระบบ VDO Conference และอบรมเชิงปฏิบัติการ Network Management Systems with CISCO Cloud. (วันที่ 4 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 5 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 5 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 5 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 5 พ.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลรายการ YANMAR U 12 Football Tournament (วันที่ 5 พ.ย. 2560)
- การพัฒนาระบบ VDO Conference และอบรมเชิงปฏิบัติการ Network Management Systems with CISCO Cloud. (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- อบรม Learning English through Quilting (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- กำหนดแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- English Program Learning Innovation: Getting Ready for Thailand Education 4.0 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- ภาวะผู้นำ (วันที่ 18 พ.ย. 2560)
- ภาวะผู้นำ (วันที่ 18 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 26 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 26 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 26 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 26 พ.ย. 2560)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- การประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้าตามพระคัมภีร์ (พระวรสารนักบุญมัทธิว) (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- การประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้าตามพระคัมภีร์ (พระวรสารนักบุญมัทธิว) (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- อบรมสัมมนาการปฏิบัติดนตรีไทย ภาคอีสาน (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- สนุกกับ Adobe Photoshop cs 4 (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- อบรมสัมมนาการปฏิบัติดนตรีไทย ภาคอีสาน (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- การแต่งตั้งประธานกลุ่ม 8 ใหม่ และเปลี่ยนแปลงกลุ่มโรงเรียน (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- อบรมสัมมนาการปฏิบัติดนตรีไทย ภาคอีสาน (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- Positive Parenting เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง ด้วยพลังบวก (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- Classroom App (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- Classroom App (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- MDM mobile device managment JAMF (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- สนุกกับ Adobe Photoshop cs 4 (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- ปฏิบัติธรรมครู (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- เข้าอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- การแสวงบุญของครูคำสอนในเขตกรุงเทพ (สังฆอัครมณฑลกรุงเทพ) (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- การแสวงบุญของครูคำสอนในเขตกรุงเทพ (สังฆอัครมณฑลกรุงเทพ) (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างสรรค์ผลงานด้วย Program Photoshop CS4" (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างสรรค์ผลงานด้วย Program Photoshop CS4" (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- รับทราบนโยบายแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- การศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์และผู้ประกอบการนวัตกรรม (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- การอบรม "หลักสูตรผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสในโรงเรียน" (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- การพัฒนา E.Q. & M.Q. ให้ลูกรัก (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- เทคนิคการสอน ครูกลุ่มเก่ง (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 5 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- เทคนิคการสอน ครูกลุ่มเก่ง (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- อบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- การแข่งขันฟุตบอล Invitation uio S&A Cup ครั้งที่ 5 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- จากครูสู่โค้ช (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- มะเร็งมีทางออก ป้องกัน โรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมใหม่ (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- การอบรมการตั้งค่า Switch เบื้องต้นและการสร้าง VLAN (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- การปฏิบัติกรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- โครงการอบรมบุคคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- ประชุมผู้ประสานงานคำสอน พร้อมอบรมรูปแบบการประเมิน (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- โครงการอบรมบุคคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิับัติการและติดตามผลเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิับัติการและติดตามผลเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำแบบครบวงจร (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิับัติการและติดตามผลเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิับัติการและติดตามผลเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Learning Innovation for Education4.0 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/60 (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/60 (วันที่ 8 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- วิธีการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 5E (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- วิธีการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 5E (วันที่ 14 เม.ย. 2561)
- วิธีการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 5E (วันที่ 14 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- การสอน STEM (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัตืการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- การศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร Chinese English (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- การศึกษาดูงานที่ประเทสไต้หวัน (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- การศึกษาดูงานที่ประเทสไต้หวัน (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- อบรมการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเขตภาคเหนือ (วันที่ 6 พ.ค. 2561)
- การปฏิบัติธรรมะ "สติปัฏฐาน4" (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- การศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- อบรมการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเขตภาคเหนือ (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- การปฏิบัติธรรมะ "สติปัฏฐาน4" (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- อบรมการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเขตภาคเหนือ (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 13 พ.ค. 2561)
- การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสุ่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสุ่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสุ่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การก้าวสุ่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- การบิหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- Jr.NBA Coaches Academy (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- การประหยัดพลังงาน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- โครงการพัฒนาการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- การใช้ Active Board (Sharp 70) (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- การใช้ Active Board (Sharp 70) (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- รอบรู้สุขภาพ (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- แนวทางยกระดับผลงานการวิจัย (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- รอบรู้สุขภาพ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- การประชุมและอบรมมาตรฐานคุณภาพศึกษามูลนิธิฯฉบับใหม่ปีการศึกษา2561 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- HR for Non-HR กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ร่วมฟังบรรยายธรรม (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ร่วมฟังบรรยายธรรม (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ฟังบรรยายธรรม (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- จิตตามณ์นักบุญหลุยส์กับครูอัสสัมชัญ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Training "นำทำวิจัย" (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ipad Fundamental & Apple Eco System (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- ipad Fundamental & Apple Eco System (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Teaching English Sentence-Writing Techniques (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- จิตตามณ์นักบุญหลุยส์กับครูอัสสัมชัญ (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- iPad2 : Active earning Framework (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- iPad2 : Active earning Framework (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- กระบวนการ Recycle ขวด Pet (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- การวางแผนเขียนโปรแกรมในการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันและเทคนิคต่างๆที่ช่วยในการสร้างเสริมสมรรถภาพของนักกีฑา (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- การแข่งขันฟุตบอล The London Cup 2018 (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ออกกำลังกาย (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ออกกำลังกาย (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การแข่งขันฟุตบอล The London Cup 2018 (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การจัดเตรียมเครื่องบูชามิสซา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- การแข่งขันฟุตบอล The London Cup 2018 (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทส สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทส สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ห้องเรียนธรรมชาติ วิทยาศาสจรืในสวน ตอนสนุกวิทย์ วิทยาศาสตร์พระราชา (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- ipad Fundamental Content Creation I ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award) (การนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร) (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 19 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- ทำขนมสัมปันนี (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. (ปรับใหม่ตามประกาศวันที่ 6 ส.ค. 61) (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- Waldrof (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- Waldrof (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- ipad Fundamentals Content Creation I ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- ipad Fundamentals Content Creation I ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- พระวรสารนักบุยมาระโก (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 26 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Open Approach (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 1 ก.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ (วันที่ 1 ก.ย. 2561)
- ipad6 : ipad Fundamentals summary of Learning (วันที่ 1 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- ipad7 : Put Learning into Practice 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- ipad7 : Put Learning into Practice 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 9 ก.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 9 ก.ย. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 9 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- CEFR Course (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- สัสสนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่2/2561 (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course อบรมภาษาจีน (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- cc ภาคพิเศษ (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- ipad8 : Put Learning into Practice3 (วันที่ 22 ก.ย. 2561)
- ipad8 : Put Learning into Practice3 (วันที่ 22 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 23 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 29 ก.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- Moving Towards Sustainable Development Goals (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- Moving Towards Sustainable Development Goals (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 7 ต.ค. 2561)
- เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ (วันที่ 7 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- นำนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- Fablab (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 11 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน (วันที่ 11 ต.ค. 2561)
- นำนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน (วันที่ 11 ต.ค. 2561)
- Fablab (วันที่ 11 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 13 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน (วันที่ 13 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 13 ต.ค. 2561)
- นำนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน (วันที่ 13 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- นำนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- นำนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่1 (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- ยกระดับให้เป็นครูสอนภาษาจีนมืออาชีพ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- การพัฒนาบุคลากรอายุงาน 0-5ปี (วันที่ 21 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 21 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 27 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- ออกกำลังกาย (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2561)
- พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนโครงการ MOU NZ (วันที่ 4 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 11 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 11 พ.ย. 2561)
- ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพ (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Active learning : iPad (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Active learning : iPad (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 18 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 18 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 18 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 18 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- swift playground and x code (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- Active learning ll : ipad (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- Active learning ll : ipad (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- ฟังธรรม (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ฟังธรรม (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Active learning lll : ipad (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Active learning lll : ipad (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 2 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 2 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- แอปเปิ้ลเพื่อการศึกษา (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- Everyone can create photo (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- Everyone can create photo (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 16 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 16 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 16 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- ปฏิบัติธรรม (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 30 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 30 ธ.ค. 2561)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 30 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ธ.ค. 2561)
- CEFR Skill Course (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- Everyone can code. (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- Everyone can code. (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 13 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 13 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 13 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- Everyone can create video (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- Everyone can create video (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- เหลียวหลัง แลหนา การปฏิรูปการศึกษาไทย ครั้งที่๑๐ (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- การดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 27 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 27 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 27 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- CEFR Skill Course (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 6 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- Course ฝึกอบรมโดยครูต่างชาติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 9 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 9 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 10 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- Application Clip and keynote (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- ClassDojo & Plickers (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- การสัมมนาคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- การสัมมนาคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- ClassDojo & Plickers (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 9 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 11 มี.ค. 2562)
- google form (วันที่ 13 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 13 มี.ค. 2562)
- google form (วันที่ 15 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 15 มี.ค. 2562)
- ภาษาจีนในมุมมองของคนนอก โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน (วันที่ 16 มี.ค. 2562)
- google form (วันที่ 17 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 17 มี.ค. 2562)
- google form (วันที่ 19 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 19 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 21 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนและเทคโนโลยี (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- ClassDojo & Plickers (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนและเทคโนโลยี (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- ClassDojo & Plickers (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนและเทคโนโลยี (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
- ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 2 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 4 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 6 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 10 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 12 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 14 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 16 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 20 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 22 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 28 เม.ย. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 28 เม.ย. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 28 เม.ย. 2562)
- อบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา (วันที่ 28 เม.ย. 2562)
- อบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา (วันที่ 28 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 28 เม.ย. 2562)
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 2562 (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- อบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- อบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา (วันที่ 2 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 2 พ.ค. 2562)
- สติปัฏฐาน4 (วันที่ 3 พ.ค. 2562)
- การสอนตำรากลาง FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- การให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- สติปัฏฐาน4 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- การสอนตำรากลาง FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- การให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- การให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 12 พ.ค. 2562)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- พัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาจีน (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- การทำแบบฝึกหัดโดยใช้ Web Application Google Form (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- English Development Program (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- English Development Program (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- การทำแบบฝึกหัดโดยใช้ Web Application Google Form (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- นวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- นวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- Grammar Course (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- จีนหลากมิติ หลายทักษะ (วันที่ 15 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 16 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเทคโนโลยี Google Classroom (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 22 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ประชุม อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบฝึกหัด ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ประชุม อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- การวัดและประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (วันที่ 6 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 6 ก.ค. 2562)
- การวัดและประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายและทีมงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 14 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- Visual Thinking Empower Your Mind and Rewire Your Brain (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- Google drive (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- การอบรมเทคโนโลยี Google Classroom (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- วิธีการสอนโดยใช้บาร์โมเดล (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- การสอน STEM อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การพัฒนาจิตให้ดี มีประโยชน์มากมาย (วันที่ 11 ส.ค. 2562)
- google form (วันที่ 11 ส.ค. 2562)
- การพัฒนาจิตให้ดี มีประโยชน์มากมาย (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- Activity-Based Learning for Conceptual Understanding in Mathematics (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- การพัฒนาจิตให้ดี มีประโยชน์มากมาย (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital (วันที่ 18 ส.ค. 2562)
- google form (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- Google drive (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- google form (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- Google drive (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- google form (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- Google drive (วันที่ 25 ส.ค. 2562)
- google form (วันที่ 25 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- Google drive (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- google form (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การจัดทำ Google Forms (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การจัดทำ Google Forms (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- ไปปฏิบัติธรรม (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- ปฏิบัติธรรมครูพุทธ (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- Active Citizen ในบริษัทของโรงเรียนสองภาษาของไทยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- Active Citizen ในบริษัทของโรงเรียนสองภาษาของไทยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 22 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 22 ก.ย. 2562)
- อบรมหลักสูตร iPSLE (วันที่ 22 ก.ย. 2562)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลมูลนิธิเซนคาเบรียล (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- "ถอดรหัสโศกนาฏกรรมท้ายกระบะ ทำอย่างไรไม่ซ้ำรอย" (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน MOU (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน MOU (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน MOU (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน MOU (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Coding : การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์รุ่น 1 ระดับประถมศึกษา (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน MOU (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน MOU (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (วันที่ 19 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ต.ค. 2562)
- ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กร (วันที่ 20 ต.ค. 2562)
- ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กร (วันที่ 20 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 3 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การเลี้ยงเด็ก LD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การเลี้ยงเด็ก LD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- การเตรียมข้อมูลตรวจประกัน (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ไปปฏิบัติธรรม (วันที่ 17 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 พ.ย. 2562)
- ปฏิบัติธรรมครูพุทธ (วันที่ 17 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 ธ.ค. 2562)
- การสอน STEM อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- Antivirus E set (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- Intensive English Program For Classroom Teaching (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- Intensive English Program For Classroom Teaching (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- Intensive English Program For Classroom Teaching (วันที่ 9 ธ.ค. 2562)
- Intensive English Program For Classroom Teaching (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- Intensive English Program For Classroom Teaching (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- หน่วยงานประสานใจให้ สกสค. ดูแลครู (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- การช่วยเหลือคนตกน้ำ (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
- เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- ประชุมวางแผนดำเนินต่อเนื่อง เรื่องกำหนดกาจัดงานพิธียกช่อฟ้ามณฑป (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- ประชุมวางแผนดำเนินต่อเนื่อง เรื่องกำหนดกาจัดงานพิธียกช่อฟ้ามณฑป (วันที่ 22 ก.พ. 2563)
- หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 (วันที่ 28 เม.ย. 2563)
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- การพัฒนาการเรียนการสอน Online (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- การพัฒนาการเรียนการสอน Online (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- การพัฒนาการเรียนการสอน Online (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- หลักสูตรการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- หลักสูตรแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 3 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 5 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 6 พ.ค. 2563)
- Support Team การสอนออนไลน์ (วันที่ 6 พ.ค. 2563)
- การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- วิธีพิมพ์แบบทดสอบใน Microsoft Forms (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- วิธี Upload Clip การสอนใน office 365 (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 9 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 11 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 12 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 12 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 12 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 13 พ.ค. 2563)
- การสร้างแบบทดสอบโดยใช้ Google Form (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- Support Team การสอนออนไลน์ (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- ประชมสัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- การกำจัดปลวกแบบตายยกรังด้วยตนเอง (วันที่ 20 มิ.ย. 2563)
- วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams (วันที่ 21 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 (วันที่ 22 มิ.ย. 2563)
- ประวัติลูกเสือไทย (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 9 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 15 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 15 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 15 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 23 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 23 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 23 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- การทำขนมไทย (ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด) (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- การทำขนมไทย (ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด) (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- การเข้าร่วมมิสซาศุกร์ต้นเดือนของครูคาทอลิก (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (วันที่ 6 ก.ย. 2563)
- การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ประชุมกิจกรรมต่างๆของวัด (วันที่ 13 ก.ย. 2563)
- การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ (วันที่ 13 ก.ย. 2563)
- การทำขนมไทย (ขนมตะโก้กระทงขึ้นบก) (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ (วันที่ 19 ก.ย. 2563)
- การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- งานวิจัย 5 บท แสนง่าย (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- สิทธิเด็กตามบทบัยยัติของรัฐธรรมนูญ (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- คุรุสภาพา talk : ครุยุคใหม่เรียนรู้ใช้ไอทีใกล้ตัว (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 27 ก.ย. 2563)
- ห้องเรียนออนไลน์ : สอนอย่างไรให้โดนใจ ได้ผลลัพธ์ วัดได้จริง (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- ห้องเรียนออนไลน์ : สอนอย่างไรให้โดนใจ ได้ผลลัพธ์ วัดได้จริง (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- ร่วมเรียนรู้และทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- ร่วมเรียนรู้และทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- นวัตกรรมการศึกษา "โฟนิคสื อิง-ไทย" ปูพื้นฐานการเรียนภษาอังกฤษเพื่อคนไทย (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- กฏหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษา (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- สิทธิเด็กตามบทบัยยัติของรัฐธรรมนูญ (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- สิทธิเด็กตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (วันที่ 8 ต.ค. 2563)
- ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- นวัตกรรมการศึกษาในโลกยุคใหม่และแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลิกตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- นวัตกรรมการศึกษาในโลกยุคใหม่และแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลิกตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (วันที่ 10 ต.ค. 2563)
- การปลุกบอนไซ (วันที่ 24 ต.ค. 2563)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- Show Room Samsung SEADO (การเรียนการสอนผ่านระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลนี้ทันสมัย) (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- มหากาพย์อังกฤษ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- ความเป็นมาการจัดทำหลักสุตรสถานศึกษาและทบทวนหลักสูตร (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- หลักการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- การสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้สูญเปล่า (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรช่อสะอาด (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรช่อสะอาด (วันที่ 15 พ.ย. 2563)
- ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 15 พ.ย. 2563)
- ความเป็นมาของหลักสูตรและการทบทวนหลักสูตร (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- ความเป็นมาการจัดทำหลักสุตรสถานศึกษาและทบทวนหลักสูตร (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) (วันที่ 21 พ.ย. 2563)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการลงมือทำด้วย Lego Education (วันที่ 22 พ.ย. 2563)
- ปฏิบัติธรรมครูพุทธ (วันที่ 22 พ.ย. 2563)
- ปฏิบัติธรรมครูพุทธ (วันที่ 22 พ.ย. 2563)
- ชวนพินิจหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนรุ้เรื่องชนิดคำไทย (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- การอบรมหลักสูตร (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- วิจัย 5 บท แสนง่าย (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- ดูแลนักเรียนปฏิบัติธรรม (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- การอบรมวิจัย (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- ความเป็นมาการจัดทำหลักสุตรสถานศึกษาและทบทวนหลักสูตร (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- DIY ตู้ลำโพงแบบประหยัด (วันที่ 26 ธ.ค. 2563)
- โควิด 19 และระบาดวิทยา (วันที่ 3 ม.ค. 2564)
- ทนทวนการใช้ดปรแกรม Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- ทนทวนการใช้ดปรแกรม Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- ทบทวนการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- หลักสูตร "โควิด-19 และระบาดวิทยา" (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- โควิด19 และระบาดวิทยา (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่เขียน 3AR อย่างสมบูรณ์ (วันที่ 9 ม.ค. 2564)
- การทำสื่อการสอนจาก Keynote (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- ทบทวนการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- ทนทวนการใช้ดปรแกรม Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- อบรม Support การเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- อบรม Support การเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (วันที่ 23 ม.ค. 2564)
- ความรู้เกี่ยวกับโทาและพิษภัยของบุหรี่ (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- วัฒนธรรมและประเพณีไทยภาคเหนือ (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- ความรุ้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- การทำคลิปการสอนโดยใช้ Power point การใช้ Microsoft Teams เพื่ออัดคลิปการสอน (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเรื่อง ผ้าผูกคอลุกเสือ (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- คุณสมบัติที่ดีของครูไทย (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- คำทับศัพท์ที่ใช้บ่อยในโซเซียล (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- การทำคลิปการสอนโดยใช้ Power point การใช้ Microsoft Teams เพื่ออัดคลิปการสอน (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- การทำคลิปการสอนโดยใช้ Power point การใช้ Microsoft Teams เพื่ออัดคลิปการสอน (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- แนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- ฟังเสียงครู : ปัญหาหน้างานหรือบริบทการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (วันที่ 4 ก.พ. 2564)
- จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงานเพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่นคง (วันที่ 6 ก.พ. 2564)
- หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- การใช้งาน Ipad & Macbook ขั้นพื้นฐาน (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- กกหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/อนาคตการศึกษาไทย (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- สะเต็มศึกษาการปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 20 ก.พ. 2564)
- การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (วันที่ 20 ก.พ. 2564)
- การศึกษาและทำแบบทดสอบวัดความรู้แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- การศึกษาและทำแบบทดสอบวัดความรู้แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- การทอสอบความรุ้ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีในสยาม (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- การทอสอบความรุ้ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีในสยาม (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- ภาวะผู้นำ (Leadership) (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- อบรม Support การเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- การทดสอบความรุ้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา (วันที่ 4 มี.ค. 2564)
- การทอสอบความรุ้ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีในสยาม (วันที่ 12 มี.ค. 2564)
- รู้ทัน รับมือป้องกัน Covid-19 (วันที่ 12 มี.ค. 2564)
- HOUR OF CODE (วันที่ 28 มี.ค. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- How to say it right : Commonly mispronounced English words (EP.3)) (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ Technology around us (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- หนังสือนางรูธและหนังสือเอสเตอร์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- หลักสูตร Mathmetics in 21st century (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 20 มิ.ย. 2564)
- Basic English Conversation in Dairy life (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระฯการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ "ครูพร้อม"โกอินเดอร์ โดย อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- How to Enhance Communication Effectively (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- ฝึกวันละนิด พิชิตการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ (ระดับประถมศึกษ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สาระสถิติและความน่าจะเป็น โดย อ.ประพันธ์ จ่ายเจริญ (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- ฝึกวันละนิด พิชิตการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมสนุกเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนแบบออนไลน์และแบบปกติตอนที่ 1 (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- กลวิธีการเลือกใช้สื่อและออกแบบสื่อเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่จูงใจผู้เรียน (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2564 (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 27 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 27 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- การเตรียมความพร้อมในการใช้ Microsoft Teams cละปัญหาที่พบในการ Live และแนวทางการแก้ไข (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ที่อยากส่งต่อ (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- ภาพถ่ายและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- โครงการการใช้สื่อดิจิตัล (AOL) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- เทคนิคสร้างเกมง่ายๆเพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 10 ก.ค. 2564)
- ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระฯการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ "ครูพร้อม"โกอินเดอร์ (วันที่ 10 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 11 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 11 ก.ค. 2564)
- จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุขและความมมั่นคง (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุขและความมมั่นคง (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุขและความมมั่นคง (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- Canva for Education เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการสอนปังๆ ใช้ง่าย ใช้ดี ใช้ฟรี ใช้ได้เลย (วันที่ 17 ก.ค. 2564)
- การใช้สื่อ "e-Book" สร้างสรรค์การเรียนรู้และแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนยุคดิจิทัล (วันที่ 17 ก.ค. 2564)
- 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 4.1 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.1 กั ป.6 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 4.2 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.2 กับ ป.4 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 4.3 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.3 กับ ป.5 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์-เอกลักษณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3.2 กิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3.3 อบรม/ให้ความรู้แก่นักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3.4 จัดป้ายนิเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3.5 อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 3.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 4. ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.1 โครงการ iPSLE (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.1 โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและกำกับติดตาม (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- 4.1 โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- 4.1 โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 4.1 โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 4.1 โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 3. (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 มิ.ย. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- 3.1 จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง (วันที่ 12 มิ.ย. 2565)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 4.1 โครงการ iPSLE (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 4. ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 4.1 โครงการ iPSLE (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3. (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- 3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาครูACP 4.0 (วันที่ 31 ก.ค. 2565)
- 4.2 จัดประชุมกรรมการ (วันที่ 31 ก.ค. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- 2.ประชุถมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- 3.2 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่อัสสัมชัญ (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.2 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่อัสสัมชัญ (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก จากงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามแนวทางมงฟอร์ต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Students wellbeing and pastoral care ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Future of learning อนาคตของการเรียนรู้ ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Students wellbeing and pastoral care ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามแนวทางมงฟอร์ต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Future of learning อนาคตของการเรียนรู้ ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียนที่1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การบริหารทรัพทยากรมนุษย์ในอนาคต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การสร้าง Best practice & Innovation ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก จากงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียนที่1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- สอบ iPSLE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- 3.3 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ออัสสัมชัญ (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 3.3 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ออัสสัมชัญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2565)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.1 จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- ACP Project Day (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 4.4 กิจกรรม (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 4.5 กิจกรรม AC-ACP CONNECTION (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 4.5 กิจกรรม AC-ACP CONNECTION (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- สิ้นสุด 4. ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 7. สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- 7. สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- 5. สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 22 ก.พ. 2566)
- 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 7. สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 4. ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 4.1 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.1 กั ป.6 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 4.2 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.2 กับ ป.4 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 4.3 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.3 กับ ป.5 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- 4.4 กิจกรรม (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์-เอกลักษณ์ (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3.2 กิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3.3 อบรม/ให้ความรู้แก่นักเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3.4 จัดป้ายนิเทศ (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3.5 อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- 6.1 โครงการ ACP SMART BOYS (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- 6.1 โครงการ iPSLE (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการประจำปี (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- 5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 7. สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 5. สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 24 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียนที่1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและกำกับติดตาม (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียนที่1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาครูACP 4.0 (วันที่ 31 ก.ค. 2609)
- สิ้นสุด 4.2 จัดประชุมกรรมการ (วันที่ 31 ก.ค. 2609)

แผนงาน : -

โครงการ : โครงการ iPSLE


หน่วยงาน : งาน ENS และ EML


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep