กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

การสอบ Cambridge Young Learners English Test (Flyers) EP Grade 6

สถานที่ อาคารพระนาง พรหมจารี มารีย์อา.......อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (4207 ห้องประชุมหลุยส์มารี)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:อาคารพระนาง พรหมจารี มารีย์อา.......อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (4207 ห้องประชุมหลุยส์มารี)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 432 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP  

6.7.2 ศึกษาข้อมูลดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP  

6.7.3 จัดทำปฏิทินดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP  

6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP  โดยดำเนินการดังนี้

      1. ติดต่อ สอบถาม ประสานงานกับทาง Cambridge International School

      2. กำหนดวัน เวลา การสอบวัดความรู้ Cambridge

          2.1 Cambridge Young Learner

                - EP 3 (Movers)  7 พ.ย. 2565

                - EP 6 (Flyers)    7 ธ.ค. 2565

          2.2 Cambridge Progression Test for EP3 - 5

          2.3 Cambridge Checkpoint Test for EP 6   3-5 ต.ค.2565

          2.4 YCT ( Youth Chinese Test ) for CEP 3

     3. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

     4. ดำเนินการชำระเงินค่าดำเนินการให้ทาง Cambridge

     5. แจ้งผู้ปกครองทราบ

     6. ดำเนินการสอบ

     7. ประกาศผลสอบ

6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP

6.7.6 สรุปผลการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP  

6.7.7 นำผลการประเมินที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  และเว็ปไซต์โรงเรียน และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP   ในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP
- การสอบ Cambridge Checkpoint Test for EP 6 วันที่ 1 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- การสอบ Cambridge Checkpoint Test for EP 6 วันที่ 2 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- การสอบ Cambridge Checkpoint Test for EP 6 วันที่ 3 (วันที่ 5 ต.ค. 2565)
- 6.7 ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- การสอบ Cambridge Young Learners English Test : - Movers (EP Grade 3) (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- การสอบ Cambridge Young Learners English Test (Flyers) EP Grade 6 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- 6.7 ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education สำหรับนักเรียน EP และ CEP และทดสอบมาตรฐาน YCT สำหรับนักเรียน CEP (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- การทดสอบ Cambridge Primary Progression Test for Grade 3 - 5 วันที่ 2 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- การทดสอบ Cambridge Primary Progression Test for Grade 3 - 5 วันที่ 2 (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษและหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep