กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

EP Activity Day ( EP1 - EP6)

สถานที่ โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​(โรงเรียนอัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP โดยดำเนินการดังนี้

  EP Activity Day ( EP1 - EP6) โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคุณครูEP และ นักเรียน EP ทั้งหมด 

นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานและเสริมสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สถานที่:โรงเรียน​อัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​(โรงเรียนอัสสัมชัญ​ แผนก​ประถม​)

ผู้รับผิดชอบ: มิสนภาพร ทิวารักษ์
มิสนัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 561 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP

6.3.3 จัดทำปฎิทินปฏิบัติงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP

6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP โดยดำเนินการดังนี้

    1. EP Activity Day ( EP1 - EP6)

             - วางแผนการจัดกิจกรรม

             - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

             - ดำเนินการจัดกิจกรรม

  2. EP Camp (EP5-6)

         - วางแผนการจัดกิจกรรม

         - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

         - ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน

1.รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP ครั้งที่ 1

2.รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP ครั้งที่ 2

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP

6.3.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP
- 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การแข่งขันวันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- EP Activity Day ( EP1 - EP6) (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- EP Camp (EP Grade 5-6) Day1 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- EP Camp (EP Grade 5-6) Day2 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- EP Camp (EP Grade 5-6) Day3 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน EP (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานหลักสูตรการเรียนการสอน และวัดผล EP ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนกลยุทธ์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep