กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม ฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:00 - 12:00

07.45 น.         นักกีฬาลงทะเบียน ที่สนามฟุตบอล

08.15 น.         นักกีฬาเข้าแถวต้อนรับท่านประธาน

08.20 น.         ประธานมาถึงในบริเวณพิธี

                    - Mr. Masao Kiba กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน (ล่ามแปลเป็นภาษาไทย)

                    - ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ฟุตบอลคลีนิค (ล่ามแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น)

                    - ถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬา

                    - เสร็จพิธี

09.00 น.         - กิจกรรม ฟุตบอลคลีนิค

12.00 น.         - เสร็จกิจกรรม

สถานที่:สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- SKM_C45822110714110.jpg - กำหนดการฟุตบอลคลีนิค.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 จัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมจัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)

6.9.2 ประชุมวางแผนดำเนินการจัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)

6.9.3 ดำเนินการจัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)

6.9.4 สรุปผลการจัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 จัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA)
- 6.9 จัดฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA) (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- กิจกรรม ฟุตบอล Clinic Football (ร่วมกับ JDFA) (วันที่ 26 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกีฬา ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep