กำหนดการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมคิดยามเช้า กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:15 - 07:50

จากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดในแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้จาก       กิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คณะครูในกลุ่มสาระฯการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยจัดกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ

   1.1 นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ จากบอร์ดความรู้และวิทยากรหนูน้อย

   1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการทำใบงาน (นักเรียนที่ทำใบงานถูกต้อง สามารถรับรางวัลหนูน้อยคนคนเก่งได้เลย)

2.กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย (ขนมไทย) 

   1.1 นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำขนมไทย (บ้าบิ่น) จากป้ายความรู้และวิทยากรหนูน้อย

   1.3 นักเรียนฝึกทำขนมไทย (ลงมือปฏิบัติจริง) 

   1.4 นักเรียนสามรถตอบคำถามได้รับรางวัลหนูน้อยคนเก่งไปเลย 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2284 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมคิดยามเช้า (KPI: 3,8,9)

6.4 กิจกรรมกิจกรรมคิดยามเช้า (KPI: 3,8,9)

   6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคิดยามเช้า

   6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมคิดยามเช้า
   6.4.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมคิดยามเช้า

   6.4.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมคิดยามเช้า ดังนี้

          1.จัดเตรียมงบประมาณ

          2.จัดเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ์

          3.จัดเตรียมสถานที

          4.สรุปงบประมาณ

          5.สรุปเล่มประเมินผล

    6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 1

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 2

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 3

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 4

   6.4.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า

   6.4.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมคิดยามเช้า

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมคิดยามเช้า (KPI: 3,8,9)
- 6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมคิดยามเช้า (KPI: 3,8,9) (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมคิดยามเช้า กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- 6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมคิดยามเช้า (KPI: 3,8,9) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep