กำหนดการ

วันที่ 20 มกราคม 2566

ประกวดนักพูด ป.2

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
14:50 - 15:40

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสธนิดา รักศิลป์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 351 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรมนักพูด

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักพูด

6.9.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมนักพูด

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนักพูด

6.9.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมนักพูด

  - คุณครูออกแบบกิจกรรมนักพูดรุ่นเพื่อ

พัฒนาเด็กให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ในที่ชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำที่ดี

  - จัดทำกำหนดการ 

  - ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

  - ดำเนินการจัดกิจกรรมนักพูด

6.9.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนักพูด

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนักพูดครั้งที่ 1

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนักพูดครั้งที่ 2

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนักพูดครั้งที่ 3

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนักพูดครั้งที่ 4

6.9.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมนักพูด

6.9.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมนักพูด

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 กิจกรรมนักพูด
- ประกวดนักพูด ป.4 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ประกวดนักพูด ป.1 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- ประกวดนักพูด ป.3 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- ประกวดนักพูด ป.2 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ประกวดนักพูด ป.6 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- ประกวดนักพูด ป.5 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep