กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12

สถานที่ ประเทศญี่ปุ่น

เวลา รายการ
21:00 - 23:55

21.00 น.         รายงานตัวที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 23.55 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                       โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622

สถานที่:สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้รับผิดชอบ: ม.รุจ คเนจร ณ อยุธยา
ม.สมเจตน์ สุขศาลา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- SKM_C45822110912430_0003.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมจัดการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.2 ประชุมวางแผนดำเนินการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.3 ดำเนินการจัดการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.4 สรุปผลการจัดการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ
- ฝึกซ้อมสนามหญ้าเทียม สำหรับ รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- ค่ายสัมพันธ์นักกีฬา รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- ค่ายสัมพันธ์นักกีฬา รายการ YANMAR CUP U -12 (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- ค่ายสัมพันธ์นักกีฬา รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมสนามหญ้าเทียม สำหรับ รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมสนามหญ้าเทียม สำหรับ รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- 6.8 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U -12 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 4 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่ขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกีฬา ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep