กำหนดการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12

สถานที่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เวลา รายการ
ตลอดวัน

          07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

          08.30 น.         ทัศนศึกษาที่ Universal Studios Japan

          12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 น.         ทัศนศึกษาที่ ชินไซบาชิ

          18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น

      พักที่ โรงแรม Sarasa Hotel Osaka

สถานที่:เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ผู้รับผิดชอบ: ม.รุจ คเนจร ณ อยุธยา
ม.สมเจตน์ สุขศาลา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมจัดการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.2 ประชุมวางแผนดำเนินการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.3 ดำเนินการจัดการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

6.8.4 สรุปผลการจัดการการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ
- ฝึกซ้อมสนามหญ้าเทียม สำหรับ รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- ค่ายสัมพันธ์นักกีฬา รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- ค่ายสัมพันธ์นักกีฬา รายการ YANMAR CUP U -12 (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- ค่ายสัมพันธ์นักกีฬา รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมสนามหญ้าเทียม สำหรับ รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมสนามหญ้าเทียม สำหรับ รายการ YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- 6.8 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U -12 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 4 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่งขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- เข้าร่วมการแข่ขัน YANMAR CUP U - 12 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกีฬา ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep