กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เวลา 07.00 - 07.45 น

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7110 สนามหญ้าเทียม AC2000)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ 2000......................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์กิจกรรม(7110 สนามหญ้าเทียม AC2000)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.1มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ และให้บริการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เวลา 07.00 - 07.45 น (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เวลา 07.00 - 07.45 น (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เวลา 11.20 - 11.50 น. , 12. 20 - 12.50 น. (วันที่ 8 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep