กำหนดการ

วันที่ 30 มกราคม 2566

กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสวันดี จูเปี่ยม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- S__3833933.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 จัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
6.5.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว

6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว  โดยดำเนินการ  ดังนี้

   1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

   2. จัดทำจดหมายเชิญโรงเรียนในเครือข่ายมาเข้าร่วมกิจกรรม

   3. จัดเตรียมฐานกิจกรรม

   4. ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล

-รับการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียวดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ครั้งที่ 1

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ครั้งที่ 2
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ครั้งที่ 3
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ครั้งที่ 4

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
6.5.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 จัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
- 6.5 จัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว (วันที่ 30 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep