กำหนดการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

กิจกรรมคิดยามเช้าวิชาคณิตศาสตร์

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:00 - 07:45

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.นที ครองยุติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมคิดยามเช้า

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคิดยามเช้า

   6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมคิดยามเช้า
   6.3.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมคิดยามเช้า

   6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมคิดยามเช้า

   1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

   2 จัดเตรียมฐานกิจกรรม

   3. ดำเนินการจัดกิจกรรม

    6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 1

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 2

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 3

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า ครั้งที่ 4

   6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมคิดยามเช้า

   6.3.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมคิดยามเช้า

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมคิดยามเช้า
- 6.3 กิจกรรมคิดยามเช้า (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- 6.3 กิจกรรมคิดยามเช้า (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมคิดยามเช้าวิชาคณิตศาสตร์ (วันที่ 8 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep