กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

แสดงผลงานนักเรียน ชมรม "Stem coding , Code and Robot และ Robot"

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:30 - 08:00

นักเรียนนำเสนอและแนะนำการใช้ Robot Soccer และ Robot Sumo

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสวารุณี ดำรงค์ชัยธนา
มิสพรพรรณ อัตตะนันทน์
มิสดารณี ไทยประเสริฐ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2274 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดกิจกรรมชมรม

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชมรม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมชมรม

6.1.3 กำหนดเป้าหมาย

6.1.4 จัดทำปฏิทินกิจกรรมชมรม จัดทำแผนงาน กำหนดการ แบบฟอร์มเอกสาร

6.1.5 ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน

ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมชมรม

 - ดำเนินการจัดตั้งให้มีชมรมต่างๆ ภายในโรเรียนอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน

 -ประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมชมรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.1.6 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมชมรมเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน

6.1.7 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานชมรม

- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ครั้งที่1

- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ครั้งที่2

6.1.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม

6.1.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชมรมปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดกิจกรรมชมรม
- 6.1 จัดกิจกรรมชมรม (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- แสดงผลงานชมรมวิทยาศาสตร์ Sci Show (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- Piano Show (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- นักเรียนโชว์กิจกรรมการเรียนฟุตบอลในชมรม (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- มังกรแสนรู้ (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- คณิตคิดเร็ว (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- String Combo (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- แสดงผลงานนักเรียน ชมรม "Learn to make food" (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- แสดงผลงานนักเรียน ชมรม "Stem coding , Code and Robot และ Robot" (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- การแสดงผลงาน ชมรมของนักเรียน CEP1-4 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- แสดงผลงนนักเรียน ชมรม "ศิลปินจิตรกรน้อย" และ ชมรม "พับกระดาษ" (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- แสดงผลงานนักเรียน ชมรม "อนุรักษ์โขนไทย" (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- 6.1 จัดกิจกรรมชมรม (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชมรม, กิจกรรมสาธารณประโยชน์) ให้สอดคล้อง กับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนา โรงเรียนและดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep