กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ( นักเรียน ป.2 ป.3 และ ป.4 ปีการศึกษา 2565)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:10 - 14:30

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสชุลีพร ดัดงาม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการซ้อมรับ 2564.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ 

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทาง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

 6.6.4 ดำเนินการตามแผนงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

   - จัดทำรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  -  ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  -  จัดทำสูจิบัตรรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  -  จัดทำใบเกียรติบัตรนักเรียนรับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  -  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  -  ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  -  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

6.6.5 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ  ครั้งที่ 1

  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ  ครั้งที่ 2

  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ  ครั้งที่ 3

  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ  ครั้งที่ 4

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

6.6.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนางาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ  ในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
- 6.6 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ( นักเรียน ป.2 ป.3 และ ป.4 ปีการศึกษา 2565) (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- ซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ( นักเรียน ป.5 และ ป.6 ปีการศึกษา 2565) (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ทาง Internet www.acp.ac.th) (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวัดผล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการ\r\nจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep