กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:50 - 09:30

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาส รัตนอุดม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2478 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- แผนผังจัดงานเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส(ปรับ).pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 จัดพิธีเสกถ้ำและฉลองพระคริสตสมภพ

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

6.8.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

6.8.3 จัดทำปฏิทินงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

6.8.4 ดำเนินงานตามแผนงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

6.8.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานจัดงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ ครั้งที่ 1

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ ครั้งที่ 2

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ ครั้งที่ 3

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ ครั้งที่ 4

6.8.6 สรุปการดำเนินงาน พิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

6.8.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา การดำเนินงานพิธีเสกถ้ำและฉลองคริสตสมภพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 จัดพิธีเสกถ้ำและฉลองพระคริสตสมภพ
- 6.8 จัดพิธีเสกถ้ำและฉลองพระคริสตสมภพ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- การประกวดถ้ำพระกุมาร ระดับชั้นป.4-6 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- งานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสและปีใหม่นักเรียนคาทอลิก (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- 6.8 จัดพิธีเสกถ้ำและฉลองพระคริสตสมภพ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep