กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สอบแข่งขันพระคัมภีร์หนังสืออพยพรอบคัดเลือก

สถานที่ อาคารพระนาง พรหมจารี มารีย์อา.......อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (4207 ห้องประชุมหลุยส์มารี)

เวลา รายการ
07:50 - 08:30

สถานที่:อาคารพระนาง พรหมจารี มารีย์อา.......อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (4207 ห้องประชุมหลุยส์มารี)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาส รัตนอุดม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 จัดกิจกรรมทางศาสนา

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทางศาสนา

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมทางศาสนา

6.2.3 จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมทางศาสนา

6.2.4 ดำเนินงานตามแผนงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา ครั้งที่ 1

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา ครั้งที่ 2

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา ครั้งที่ 3

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา ครั้งที่ 4

6.2.6 สรุปการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา

6.2.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา การดำเนินงานการจัดกิจกรรมทางศาสนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 จัดกิจกรรมทางศาสนา
- สอบแข่งขันพระคัมภีร์หนังสืออพยพรอบคัดเลือก (วันที่ 30 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep