กำหนดการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 15:00

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.4

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสเยาวลักษณ์ ชัยพรพิศุทธิ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

6.3.2 ประชุมจัดวางแนวจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

6.3.3 จัดทำปฎิทินปฏิบัติงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง โดยดำเนินการให้บริการดังนี้

1.วัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และวัคซีนตามฤดูกาล เช่น

   1.1 วัคซีป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แรกเกิด-5 ปี ไม่ครบ 5 เข็ม)

   1.2 วัคซีป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่ได้รับวัคชีนคอตีบ-บาคทะยัก อายุ 10-12 ปี

   1.3 วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังได้รับวัคชีนโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR)  แรกเกิด – 5 ปี ไม่ครบ 2 เข็ม

 1.4 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ตามความสมัครใจ)

2. ตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียน บุคลากรครู และพนักงาน

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

1. รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

ครั้งที่ 1

2. รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

ครั้งที่ 2

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

6.3.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานจัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง
- 6.3 จัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ฉีดวัคซีคป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจตามกำหนดการ) (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (วันที่ 5 ม.ค. 2566)
- ตรวจสุขภาพประจำปีคุณครูและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- 6.3 จัดให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และจ่ายยาให้แก่นักเรียน บุคลากรครู พนักงาน และผู้ปกครอง (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานสุขอนามัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียนของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสุขอนามัย/ งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep