กำหนดการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ACSP INVITATION CUP 2022

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เวลา รายการ
09:00 - 16:00

การแข่งขันฟุตบอล ACSP INVITATION CUP 2022

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุชาติ วิบูลศิลป์โสภณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- B3CF52BC-4796-4D9F-B388-058136939703.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดส่งแข่งขันกีฬาภายนอก

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมจัดส่งแข่งขันกีฬาภายนอก

6.7.2 ประชุมวางแผนดำเนินการจัดส่งแข่งขันกีฬาภายนอก

6.7.3 ดำเนินการจัดการส่งแข่งขันกีฬาภายนอก

6.7.4 สรุปผลการจัดการส่งแข่งขันกีฬาภายนอก

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดส่งแข่งขันกีฬาภายนอก
- 6.7 จัดส่งแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2022 (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- ACSP INVITATION CUP 2022 (วันที่ 28 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกีฬา ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep