กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ 48 ปี

เวลา รายการ
08:20 - 09:20

ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 48 ปี

สถานที่:บริเวณลานอเนกประสงค์ 48 ปี

ผู้รับผิดชอบ: มิสชนากานต์ ศรีชมภู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - วันพ่อ.JPG
  - คำกล่าววันพ่อร้อยแก้ว.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.2 รวบรวมข้อมูลปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำ ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.4 ประสานการดำเนินงานลงกำหนดการ ปฏิทิน ตารางงานผู้อำนวยการ

6.6.5 ติดตามการดำเนินการ

6.6.6 ประเมินการดำเนินการ

6.6.7 นำผลการประเมินวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
- 6.6 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับฟังการสรุปข้อมูลจากการ Survey Network Topology จากตัวแทนบริษัทชิชาง (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 10 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติแก่ ด.ช.เอกพัชร์ ชำนาญศรี EP6/1 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายภาพกับขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญเปโตร ของภราดาจำรัส แก้วอำคา (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ อนุมัติเงินเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ACP BOWLING 2022 (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมบ่มเพาะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษาสำหรับเยาวชน (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ พบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (PTA) (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดเวทีและการนำเสนอผลงานการแสดงของนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการ (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ลงนามในเอกสารอนุมัติการโอนเงิน ค่าดำเนินการสอบ iPSLE (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการเรื่องขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้น ป.1-6 มาประชุมที่โรงเรียน (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ACP BOWLING 2022 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมกับคณะครูวิชาการและระดับชั้นเพื่อพิจารณารายละเอียดแบบสอบถามฯ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมกับหัวหน้าระดับชั้น (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สามัญครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ให้เกียรติชมการนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรม Science Show โดยนักเรียนชมรมกลุ่มเก่งวิทยาศาสตร์ (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับฟังการขยายผลการอบรม Jolly Phonics ของคุณครู EP ให้แก่เพื่อนครู (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการจัดกิจกรรมสอนเสริมและค่ายเดือนตุลาคม (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบบัญชี ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาฯ (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ท่านผู้อำนวยการ พบผู้จัดการสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอคลิปการจัดกิจกรรมสอนเสริมและค่ายเดือนตุลาคม (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติชมผลงานการซ้อมเพลงวัดภาษาอังกฤษของนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ พบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญและทีมงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566-2570 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมออนไลน์เตรียมกิจกรรมเสวนางานสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการพบแพทย์ (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม AC V RUN 2022 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับผู้อำนวยการเขตสาทร (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีภาวนาอุทิศบุญกุศลและพิธีปลงศพภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมงานวันโรเกชั่นและชุมนุมศิษย์เก่า "ACC NEXT นัดนี้สำคัญ รวมพลังเพื่อ ACC" (วันที่ 11 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีภาวนาอุทิศบุญกุศลและพิธีปลงศพภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (วันที่ 11 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการพบแพทย์ (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาร่วมกับทีมงาน SWIS (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ (วันที่ 17 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติชมการนำเสนอเทคนิคการสอนโดยใช้ iPad และ Interactive Board (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารฯ (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการอนุมัติเงินเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมร่วมกับทีมงาน SWIS เพื่อเช็คระบบลงทะเบียน และเช็คอินเข้างานสัมมนาวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมกับทีมงาน SWIS ในการดำเนินงานจัดเตรียมงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารฯ (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ CGA Young Hero CGA Young Hero Awards (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมออนไลน์กับทีมงานของธนาคาร​กสิกรไทย เรื่องระบบการชำระเงินด้วย QR CODE และบัตรเครดิต (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 8 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ประจำเดือนตุลาคม (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ค่าย ACP Life Skills in Action Camp 2022 (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องสำหรับภราดาที่ปฎิญาณตนตลอดชีวิต (เข้าเงียบ) (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ชนะการแข่งขัน ในรายการ ACT' 60 ANNIVERSARY SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 12 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมกับฝ่ายวิชาการ งานวัดผล เรื่องการนำเสนอระบบการตรวจคุณภาพของข้อสอบและความถูกต้องในการตรวจข้อสอบ (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมกับทีมงานของธนาคารกสิกรไทย (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนตุลาคม 2565 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมงานสภาอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (PTA) ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเสกสุสานบราเดอร์ที่ศรีราชาประจำปี (วันระลึกถึงผู้ตาย) (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมงานโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสฉลอง 50 ปี (วันที่ 30 ต.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สามัญ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการลงนามใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566-2567 (ครั้งที่ 3) (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมฟังการนำเสนอสรุปการดำเนินงานด้านต่างๆ จากกรรมการนักเรียน (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ ประชุมกองเลขาฯ HR ของมูลนิธิฯ (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันฟุตบอล ACP Football Championship 2022 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานปิดงาน การแข่งขันฟุตบอล ACP Football Championship 2022 (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลรายการ ACP KICK FOR DAD 2022 (วันที่ 20 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลวงอังกะลุง (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมกับฝ่ายวิชาการเรื่องโครงการ iPLSE (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมเรื่องรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมงานคืนสู่เหย้า "ACT 60th DIAMOND JUBILEE HOMECOMING" (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมฟุตบอลคลีนิคร่วมกับ JDFA (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุม Superiors and Directors ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานเดินการกุศลและร่วมเดินการกุศล (วันที่ 27 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมพิจารณาการจัดซื้อ Interactive Board (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุม Update การตั้งค่าแสดงแผนงาน SWIS บน Google Calendar (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน การแข่งขัน ACP Basketball Championship 2022 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ชนะการแข่งขัน รายการ ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2022 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วิสามัญครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการลงนามเอกสาร ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา) (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติรับชมการฝึกซ้อมของนักเรียน วงดนตรีสากล (String combo) (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการนัดพบอาจารย์ธนารัฎช์ เดินดูโรงยิม เพื่อออกแบบทางเข้าและเชื่อมต่อ ACP (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมร่วมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมการเตรียมจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ YANMAR CUP (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกวดดนตรี ในโครงการประกวดแข่งขันดนตรี ครั้งที่ 5 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมครู ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนธันวาคม 2565 (วันที่ 17 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการนัดทีม SWIS คุยเรื่องงานใน Trello (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษและตัวแทนครู เข้าพบเพื่อขอพรและอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการมอบของขวัญปีใหม่และกล่าวอำนวยพรให้กับตำรวจจราจรที่ดูแลการจราจรให้โรงเรียน (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ACP Christmas Fair 2022 (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมงาน AC CHRISTMAS FAIR 2022 (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมพิจารณาการเปิด pre-order ซื้อเครื่อง Interactive Board (วันที่ 5 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติกับตัวแทนบริษัททริปเปิลที อินเทอร์เน็ต เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าและอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 5 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับตัวแทนผู้ปกครองทีมว่ายน้ำของโรงเรียน (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ประจำปี 2566 (วันที่ 7 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับตัวแทนบริษัท เอส พี วี ไอ (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล พญาไท 3 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันราย SAMUTSAKHON open 2022 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมกับทีมงาน เรื่อง งบประมาณปีการศึกษา 2566 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการ พบกับศิษย์เก่าขออนุญาตเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท Vision UK (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากบริษัทพรทิพย์ แทรเวล (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติพบกับคุณชัยวัฒน์ (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการกองเลขาฯ (HR) เรื่องการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือร่วมกับทีมงาน SWIS (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมกับทีมงาน SWIS เรื่องระบบ Food Court โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จากมูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับซิสเตอร์จากโรงเรียนยอแซฟยานนาวาขอเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมกับบริษัทนำเสนอเทคโนโลยีในชั้นเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมอธิการ (วันที่ 29 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมวางแผนการดำเนินงานระบบขายอาหาร (Food Court) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานกับคณะภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะภราดา (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะภราดา (วันที่ 4 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะภราดา (วันที่ 5 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะภราดา (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมงานโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะภราดา (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ 25 ก.พ. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- 6.6 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานนโยบายและแผน ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep