กำหนดการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมเดินการกุศล

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:20 - 10:30

กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อนำรายได้สมทบทุนการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.20 - 10.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.พรศักดิ์ ขาวพรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2478 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

6.8.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

6.8.3 จัดทำปฎิทินปฏิบัติงานจัดทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

6.8.4  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานจัดทำปฎิทินปฏิบัติงานทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน โดยดำเนินการดังนี้

 1. มีแผนงานผู้รับผิดชอบในการจัดสภาพ

แวดล้อม อาคารสถานที่ ที่สะท้อนบรรยากาศ  การจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต

2. สนับสนุนให้ผู้ที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพได้มีส่วนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

3. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง

ภูมิปัญญาบุคคล องค์กรท้องถิ่น และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต

4. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียน

5. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชน

6.8.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินปฏิบัติงานทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

1.รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินปฏิบัติงานทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

ครั้งที่ 1

2.รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินปฏิบัติงานปฏิบัติงานทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

ครั้งที่ 2

6.8.6 สรุปผลการดำเนินปฏิบัติงานปฏิบัติงานทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

6.8.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินปฏิบัติงานทำงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน
- 6.8 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมเดินการกุศล (วันที่ 27 พ.ย. 2565)
- 6.8 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและช่วยเหลือชุมชน (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป และหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep