กำหนดการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

ACP Christmas Fair 2022

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
07:30 - 12:30

07.45 น.                   เพลงเรียกแถวนักเรียนเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.00 น.                   เคารพธงชาติ

08.20 น.                   - พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน กิจกรรม ACP Christmas Fair 2022

                              - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

                             - ท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน

                               - ทุกคนร่วมร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญ และวงโยธวาฑิตบรรเลงเพลง     

08.40 น.                  - คณะกรรมการจัดงาน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา          

                                 ผู้อำนวยการ และแขกผู้มีเกียรติชมงาน

                              - พิธีกรประชาสัมพันธ์งกิจกรรมต่างๆภายในงานและให้นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

9.00 น.                   - กิจกรรมการแสดงของนักดนตรี ใต้ตึกมาร์ติน

                             - กิจกรรมเกมต่างๆ  กิจกรรมสอยดาว และร้านค้า

12.00 น.                  - จับฉลากรางวัล

12.30 น.                 - พิธีกรกล่าวขอบคุณ จบงาน                         

 

 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสฌลณัญ ธราพร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2478 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 3.กำหนดการ.JPEG
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

6.6.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

6.6.3 จัดทำปฏิทินกำหนดการปฏิบัติงาน

6.6.4 ดำเนินงานตามแผนงาน

       1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

       2. กำหนดให้กลุ่มสาระทั้ง 8  กลุ่มสาระให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกลุ่มสาระและระหว่างกลุ่มสาระต่าง ๆ ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน งานวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการสอน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศ

       3. ดำเนินการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

       4. โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคลองค์กรสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต

       5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ปกครอง ชุมชนศิษย์เก่า) และองค์กรอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา

       6. สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของบุคคลในท้องถิ่นและชุมชนกับโรงเรียน

       7. เสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

       8. ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ

       9. จัดกิจกรรมวันวิชาการ “ACP Smart Life”  โดยเชิญเครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกมาจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้

6.6.5 กำกับติดตามนิเทศประเมินผลการดำเนินงาน

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

6.6.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา
- 6.6 จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 5 พ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1-6 และ EP1-EP6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- ACP Christmas Fair 2022 (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1-6 และ EP 1-6 ครั้งที่ 3 (วันที่ 7 ม.ค. 2566)
- ซ้อมใหญ๋ วันวิชาการ ACP SMART LIFE (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- วันวิชาการ ACP Smart Life (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- วันวิชาการ ACP SMART LIFE (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 6.6 จัดกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารด้านวิชาการและหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้สอดคล้องกันโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep