กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566

สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 12:30

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ CEFR  (วันละ 2 ห้อง)

หมายเหตุ: นักเรียนสอบห้องคอมพิวเตอร์

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสรุจี ขาวพรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 351 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- 6.2.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- สอบ CEFR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 9 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep