กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566

กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการ

6.5 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

 6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

 6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

 6.5.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

 6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

          - พิธีเปิดนิทรรศการ/กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

          - การแข่งขันวาดภาพระบายสี/ปั้นดินน้ำมันนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.3

          - การแสดงจากนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ช่วงเช้า

          - การแข่งขันวาดภาพระบายสี/ปั้นดินน้ำมันนักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6

          - การประกวดร้องเพลงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2

          - พิธีปิดนิทรรศการและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการวาดภาพระบายสี/ปั้นดินน้ำมัน และการประกวดร้องเพลง

 6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน

          - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 1

          - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 2

          - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 3

          - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 4

 6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

 6.5.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการ
- แข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ปี2565" (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- แข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ปี2565" (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- 6.5 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการ (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- 6.5 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการ (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (วันที่ 26 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์\r\nของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep