กำหนดการ

วันที่ 30 มีนาคม 2566

ACP Summer Course 2023 และ Day Camp 2023

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 15:00

08.30 – 11.30 น.    ภาคเช้า

ป. 1      เรียน 3 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์

ป. 2-6   เรียน 9 วิชา หมุนเวียน คือ  วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์                                

            วิทยาศาสตร์  ภาษาจีน  สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์  Mathematics & Science 

13.00 – 15.00 น.    ภาคบ่าย

ป. 1     เรียนกิจกรรมหมุนเวียน จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่

            ร่วมกันและทักษะพื้นฐาน      

ป. 2-6  เรียนกิจกรรมเลือกตามความสนใจ

             เพิ่มกิจกรรม *  Day Camp 2023 :  Day Trip  : Siam Amazing Par   *  ACP Songkran Festival 2023

กำหนดการ Day Camp 2023

7.00น.  ลงทะเบียน

7.50น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งสู่ จ.สมุทรสงคราม

9.30น.  เริ่มกิจกรรม ล่องเรือ ศึกษาธรรมชาติ  ปลูกป่า  ถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. ออกเดินทางกลับ

14.30น.  พิธีมอบเกียรติบัตรและประเมินผลงานจัดค่าย

15.00น.  เลิกกิจกรรม

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ
มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2473 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 1. ตารางเรียน ACP Summer Course 2023.pdf
  - 2.รายละเอียด ACP Summer Course 2023.pdf
  - กำหนดการ Day Camp 2023.pdf

•เอกสารจาก e-office
- 5 ค่ายแล่น ไป ปลูก.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 จัดกิจกรรมสอนเสริม

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสอนเสริม

6.11.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมและวางแผนการดำเนินงาน

6.11.3 จัดทำปฏิทินกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมสอนเสริม

 6.11.4 ดำเนินการตาม กิจกรรมสอนเสริม

          1. วางแผนการทำงานกิจกรรมสอนเสริม

           2. ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสอนเสริม

           3. การตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมสอนเสริม

6.11.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานสอนเสริม

6.11.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสอนเสริม

 6.11.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมสอนเสริม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 จัดกิจกรรมสอนเสริม
- 6.11 จัดกิจกรรมสอนเสริม (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ตุลาพาเพลิน ป.1-6 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- ตุลาพาเพลิน ป.1-6 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- ตุลาพาเพลิน ป.1-6 (วันที่ 5 ต.ค. 2565)
- ตุลาพาเพลิน ป.1-6 (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- ตุลาพาเพลิน ป.1-6 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- ตุลาพาเพลิน ป.1-6 (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- Day Trip ระดับชั้น ป.1,3,5 ที่ Dream World (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- Day Trip ระดับชั้น ป.2,4,6 ที่ Dream World (วันที่ 12 ต.ค. 2565)
- ค่ายทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- ค่ายทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 14 ต.ค. 2565)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 21 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 22 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 23 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 24 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 27 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 28 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 29 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 และ Day Camp 2023 (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 3 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 4 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 5 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 6 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 7 เม.ย. 2566)
- หยุดเทศกาลวันสงกรานต์ (วันที่ 10 เม.ย. 2566)
- หยุดเทศกาลวันสงกรานต์ (วันที่ 11 เม.ย. 2566)
- หยุดเทศกาลวันสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2566)
- หยุดเทศกาลวันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2566)
- หยุดเทศกาลวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 17 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 และ DAY Trip ณ สวนสยาม (วันที่ 18 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 และ Day Trip ณ สวนสยาม (วันที่ 19 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 และ Day Trip ณ สวนสยาม (วันที่ 20 เม.ย. 2566)
- ACP Summer Course 2023 (วันที่ 21 เม.ย. 2566)
- 6.11 จัดกิจกรรมสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารด้านวิชาการและหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้สอดคล้องกันโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep