กำหนดการ

วันที่ 19 มีนาคม 2566

แสวงบุญครูคาทอลิก

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

แสวบุญ ปีนัง-มาเลเซีย

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาส รัตนอุดม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 จัดการแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

6.12.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

6.12.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

6.12.4 ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

6.12.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน ครั้งที่ 1

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน ครั้งที่ 2

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน ครั้งที่ 3

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน ครั้งที่ 4

6.12.6 สรุปการดำเนินงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

6.12.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา การดำเนินงานกิจกรรมแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 จัดการแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน
- 6.12 จัดการแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- แสวงบุญครูคาทอลิก (วันที่ 17 มี.ค. 2566)
- แสวงบุญครูคาทอลิก (วันที่ 19 มี.ค. 2566)
- 6.12 จัดการแสวงบุญ/ทัศนศึกษาครูคำสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep