กำหนดการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ทำบุญตักบาตรโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
06:45 - 07:55

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.45 - 07.55 น.  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

 

ป.1 - 2 อาคารเอนกประสงค์ 48 ปี (สนามบาส)

ป.3 - 4 สนามหญ้าเทียม

ป.5 - 6 หน้าตึกมาร์ติน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ:
ม.กำพล ศรีขจรจิต

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการกิจกรรมทำบุญตักบาตร.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 จัดการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

6.9.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

6.9.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

6.9.4 ดำเนินงานตามแผนงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

6.9.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา ครั้งที่ 3

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา ครั้งที่ 4

6.9.6 สรุปการดำเนินงาน การปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

6.9.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา การดำเนินงานการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 จัดการปฏิบัติธรรมของครูและนักเรียน งานพุทธศาสนา
- ทำบุญตักบาตรโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา (วันที่ 31 ก.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep