กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2566

งานวัดผล ส่งแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.5 ให้คุณครูประจำชั้นนำใส่แฟ้ม

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
10:00 - 10:00

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสชุลีพร ดัดงาม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทาง วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

6.2.4 ดำเนินการตามแผนการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

   - กำหนดการส่งแบบประเมินระหว่างเรียนของครูผู้สอนแต่ละวิชา

   - กำหนดการส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบของครูผู้สอนเฉพาะวิชาที่สอบในตารางสอบ  จำนวน 8 วิชา  ได้แก่วิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 1   วิทยาศาสตร์ 1  สังคมศึกษา ฯ   ประวัติศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ 2

   - กำหนดการส่งข้อสอบของครูผู้สอนเฉพาะวิชาที่สอบในตารางสอบ  จำนวน 8 วิชา  ได้แก่วิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 1   วิทยาศาสตร์ 1  สังคมศึกษา ฯ   ประวัติศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ 2

   - จัดทำตารางสอบและเนื้อหาสอบแจกนักเรียนจำนวน 4 ครั้ง  ดังนี้  การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1  การสอบปลายภาคเรียนที่ 1  การสอบระหวางภาคเรียนที่ 2 และ การสอบปลายปีการศึกษา

   - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบประจำปีการศึกษา

   - จัดการตรวจข้อสอบ

      - ข้อสอบส่วนเลือกตอบ

      - ข้อสอบส่วนเขียนตอบ

   - ดำเนินการบันทึกคะแนนข้อสอบส่วนเขียนตอบวิชาที่สอบในตารางสอบเข้าโปรแกรม

   - จัดสอบนักเรียนขาดสอบ

   - จัดการตรวจทานคะแนนส่วนเขียนตอบโดยครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้น

   -  จัดการประกาศผลสอบทาง Internet

   -  จัดการแจกใบรายงานผลสอบการสอบระหว่างภาคเรียน และ ปลายภาคเรียน

   -  จัดการแปลผลและรายงานผลสอบ

   -   จัดทำคลังข้อสอบเฉพาะวิชาที่สอบในตารางสอบ

6.2.5 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา  ครั้งที่ 1

 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา  ครั้งที่ 2

 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา  ครั้งที่ 3

 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา  ครั้งที่ 4

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา

6.2.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 วัดและประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา
- ป.2. ป.4 และ ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ป.1. ป.3 และ ป.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- ป.2. ป.4 และ ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ป.1. ป.3 และ ป.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- คุณครูส่งข้อสอบการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- วันแรกของการดำเนินการจัดทำข้อสอบการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- วันแรกของการดำเนินการตรวจแฟ้มแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องพักครู ป.1- ป.6 (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ดำเนินการแจกตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- วันสุดท้ายของการดำเนินการตรวจแฟ้มแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องพักครู ป.1- ป.6 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- วันสุดท้ายของการดำเนินการจัดทำข้อสอบการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1,3,5 (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.2,4,6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1,3,5 (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ป.2,4,6 (วันที่ 20 ธ.ค. 2565)
- ประกาศผลสอบการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ทาง Internet ( www.acp.ac.th ) (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- ดำเนินการแจกผลการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ให้คุณครูประจำชั้้น ป.1-ป.6 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- คุณครูส่งข้อสอบการสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- วันแรกของการดำเนินการจัดทำข้อสอบการสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- วันแรกของการตรวจร่องรอยการประเมินระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 ของคุณครูผู้สอน ป.1-ป.6 (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- วันแรกของการ บันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เข้าโปรแกรมวัดผล (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- ดำเนินการแจกตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- วันสุดท้ายของการตรวจร่องรอยการประเมินระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 ของคุณครูผู้สอน ป.1-ป.6 (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- วันสุดท้ายของการดำเนินการจัดทำข้อสอบการสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สอบปลายปีการศึกษา 2565 ป.2 ป.4 และ ป.6 (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- สอบปลายปีการศึกษา 2565 ป.1 ป.3 และ ป.5 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- สอบปลายปีการศึกษา 2565 ป.2 ป.4 และ ป.6 (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สอบปลายปีการศึกษา 2565 ป.1 ป.3 และ ป.5 (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- วันสุดท้ายของการ บันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เข้าโปรแกรมวัดผล (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- สอบนักเรียนขาดสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- สอบนักเรียนขาดสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- สอบนักเรียนขาดสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- สอบนักเรียนขาดสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 มี.ค. 2566)
- คุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้ช่วยประจำชั้นตรวจทานคะแนนการสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- สอบนักเรียนขาดสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 13 มี.ค. 2566)
- รับลงทะเบียนนักเรียนเรียนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 มี.ค. 2566)
- วันแรกของการเรียนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 มี.ค. 2566)
- วันที่สองของการเรียนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 มี.ค. 2566)
- วันที่สาม ของการเรียนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 16 มี.ค. 2566)
- วันสุดท้ายของการเรียนซ่อมเสริม ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 มี.ค. 2566)
- ประกาศผลสอบการสอบปลายปีการศึกษา 2565 ทาง Internet ( www.acp.ac.th ) (วันที่ 17 มี.ค. 2566)
- งานวัดผลส่งแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ให้คุณครูประจำชั้นนำใส่แฟ้ม (วันที่ 21 มี.ค. 2566)
- คุณครู ป.6 ส่งแฟ้มแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุุคคล (วันที่ 24 มี.ค. 2566)
- งานวัดผล ส่งแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.5 ให้คุณครูประจำชั้นนำใส่แฟ้ม (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- แจกแฟ้มแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลระดับขั้น ป.2 และ ป.4 ปีการศึกษา 2565 คืนคุณครูประจำชั้น (วันที่ 11 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวัดผล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการ\r\nจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep