กำหนดการ

วันที่ 28 มีนาคม 2566

นักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 รับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดพละ ชุดว่ายน้ำ รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์..................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 2(2105 ห้องประชาสัมพันธ์ )

เวลา รายการ
08:30 - 14:00

นักเรียนระดับ ป.1 ปีการศึกษา 2566  รับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดพละ ชุดว่ายน้ำ รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ พร้อมอุปกรณ์

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์..................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 2(2105 ห้องประชาสัมพันธ์ )

ผู้รับผิดชอบ: มิสอมรมาลย์ วิพุธานุพงษ์
มิสจุฑาภรณ์ เกิดอุดมทรัพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (ภาคเรียนที่ 1 /2565 วันที่ 1 มิ.ย.2565,ภาคเรียนที่ 2 /2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (ภาคเรียนที่ 1 /2565 วันที่ 1 มิ.ย.2565,ภาคเรียนที่ 2 /2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- 6.1 รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (ภาคเรียนที่ 1 /2565 วันที่ 1 มิ.ย.2565,ภาคเรียนที่ 2 /2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิจารณาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- รับหนังสือเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2 ตึกพระนางฯ วันที่ 1 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- รับหนังสือเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2 ตึกพระนางฯ วันที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2566)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 รับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดพละ ชุดว่ายน้ำ รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ พร้อมอุปกรณ์ (วันที่ 28 มี.ค. 2566)
- 6.1 รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (ภาคเรียนที่ 1 /2565 วันที่ 1 มิ.ย.2565,ภาคเรียนที่ 2 /2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบริหารด้านงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep