กำหนดการ

วันที่ 21 มีนาคม 2566

สัมภาษณ์ครูใหม่วิชาการงานอาชีพ และ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 12:00

สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ และสอบข้อเขียน ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ รับ 1 อัตรา มีผู้มาเข้ารับสัมภาษณ์ 2 คน

 และสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ รับ 2 อัตรา มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 2 คน เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร

6.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (1.งานตามโครงสร้าง 2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3.ความต้องการอัตรากำลัง 4.คุณสมบัติของตำแหน่งที่ต้องการ)

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

6.2.3 ประชุม วางแผน แนวทางการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

6.2.4 จัดทำปฏิทินกำหนดสรรหา รับสมัคร คัดเลือก และนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร 

6.2.5 ดำเนินการสรรหาอัตรากำลังทดแทน

           - ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผ่าน เว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มไลน์อาจารย์ตามมหาวิทยาลัย และ School Job 

           - คัดกรองใบสมัคร

           - สอบสัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบัติ  สอบข้อเขียน

6.2.6 ประกาศผลการ คัดเลือก สรรหา

6.2.7 รายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดลองงาน

        - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองงาน

        - ประกาศเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดการประเมินทดลองงาน

        - รายงานตัวเข้าสู่กระบวนการทดลองงาน ทำสัญญาทดลองงาน 

        - คณะกรรมการประเมินผลการทดลองงานครูใหม่ ระยะเวลา 90 วัน

        - คณะกรรมการสรุปส่งผลการทดลองงาน เดือนละ 1 ครั้ง (รวม จำนวน 3 ครั้ง)

        - ผ่านการทดลองงาน  เข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้ง นำเสนอผู้อำนวยการ ขออนุมัติ บรรจุ ไม่ผ่านการทดลองงาน ดำเนินการรับใหม่

        - กำกับและติดตาม การปฏิบัติงานครูใหม่ ตลอดการทดลองงาน

6.2.5 กำกับติดตามนิเทศประเมินผลการดำเนินงาน

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

6.2.7.นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
- สัมภาษณ์ครูใหม่วิชาการงานอาชีพ และ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 21 มี.ค. 2566)
- สัมภาษณ์ครูใหม่วิชา ศิลปะ (วันที่ 27 มี.ค. 2566)
- สอบสัมภาษณ์ ภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน ครูใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคอมพิวเตอร์ (วันที่ 28 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep