กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2566

สถานที่ ลานเนกประสงค์ 48 ปี (สนามบาส)

เวลา รายการ
08:10 - 09:30

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 - 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 48 ปี(หน้าเสาธง) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

สถานที่:ลานเนกประสงค์ 48 ปี (สนามบาส)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอาทิตยา ศรีมณฑก

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2292 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนนักเรียน / ครู

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ พิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางจัดพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

6.4.3 จัดทำปฏิทินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

6.4.4 ดำเนินงานตามแผนงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 1

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 2

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 3

- รับการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 4

6.4.6 สรุปการดำเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

6.4.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนา การดำเนินงานพิธีมิสซาเปิดปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือนนักเรียน/ครู

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนนักเรียน / ครู
- พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2566 (วันที่ 29 พ.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep