กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

กำหนดการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน  2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี

พิธีถวายพระพร

07.50 น.       - นักเรียนเข้าแถวตามที่กำหนด

                      (ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พักรอที่ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ตึกอัสสัมชัญ 2000)

08.00 น.       - เคารพธงชาติ สวดมนต์

                    - นักเรียนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

08.10 น.       - ประธาน ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มาถึงบริเวณพิธี

                     - ประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

                       และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

                     - ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                     - ถ่ายภาพร่วมกัน

                     - เสร็จพิธี

สถานที่:อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเจตน์ สุขศาลา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- SKM_C45823052512160_0002.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางงานกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

6.1.3 จัดทำปฏิทินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

6.1.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

  - ออกกำหนดการ จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวทีให้สมพระเกียรติ

  - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ครั้งที่ 1

  - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและการประเมินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ครั้งที่ 2

6.1.6 สรุปผลการดำเนินการงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 

6.1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep