กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

สถานที่ สนามหญ้าเทียม

เวลา รายการ
07:00 - 07:45

07.00 น.               -  นักเรียนตั้งขบวนบริเวณลานอเนกประสงค์ 48 ปี

07.15 น.               - เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่

                                เริ่มเดินขบวนจากสนามหญ้าเทียม ออกทางประตู 2  เดินเลียบฝั่งกำแพงโรงเรียน

                                เข้าทางประตู 1 และกลับมาตั้งขบวนที่สนามหญ้าเทียม

07.40 น.               - ท่านผู้อำนวยการพักรอที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ

07.45 น.               - ถ่ายภาพร่วมกัน บริเวณสนามหญ้าเทียม

                            - เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่:สนามหญ้าเทียม

ผู้รับผิดชอบ: มิสวราภรณ์ ทับทิม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- S__8167557.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 กิจกรรมงาน ACP ต้านสิ่งเสพติด

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทาง

คณะกรรมการกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

6.7.3 จัดทำปฏิทินกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

6.7.4 ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

     -   จัดเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่

    -  ระดับชั้น ป.1 -ป.6 จัดกิจกรรมฐานสื่อร้ายทำลายเรา

6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

   -  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมิน

 กิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติดครั้งที่ 1

   -  รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมิน

กิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติดครั้งที่ 2

6.7.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

6.7.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 กิจกรรมงาน ACP ต้านสิ่งเสพติด
- 6.7 กิจกรรมงาน ACP ต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 12 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมสื่อร้ายทำลายเรา (วันที่ 17 ส.ค. 2566)
- 6.7 กิจกรรมงาน ACP ต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 23 ก.พ. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ งานระดับชั้น ให้สอดคล้องกันนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ ตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep