กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สถานที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา รายการ
10:00 - 12:00

ผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สถานที่:หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ: มิสชนากานต์ ศรีชมภู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - จดหมาย.JPG

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.2 รวบรวมข้อมูลปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำ ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.6.4 ประสานการดำเนินงานลงกำหนดการ ปฏิทิน ตารางงานผู้อำนวยการ

6.6.5 ติดตามการดำเนินการ

6.6.6 ประเมินการดำเนินการ

6.6.7 นำผลการประเมินวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (วันที่ 9 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS เรื่องค่าบริการรายปี นอกเครือฯ และการปรับค่าวิชาชีพสำหรับปีการศึกษา 2566 (วันที่ 12 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนกับทีมงานฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมกับหัวหน้าระดับชั้น (วันที่ 24 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุม Superior's and Directors Meeting (วันที่ 28 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีทำบุญการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญครบรอบ 119 ปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน UDO ASIA-PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIP 2023 (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม Summer Course (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สามัญ ครั้งที่ 1/ 2566 (วันที่ 8 มิ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1 (1st Education Commission Meeting) (วันที่ 10 มิ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการเข้าเงียบประจำเดือน (Monthly Recollection) (วันที่ 2 ก.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาพันธ์ฯ (Meeting of Confederation of the Gabrielite PTA) ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 2 (2nd Education Commission Meeting) (วันที่ 22 ก.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 (2nd Superiors’ and Directors’ Meeting) (วันที่ 23 ก.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการเข้าเงียบประจำเดือน (Monthly Recollection) (วันที่ 6 ส.ค. 2566)
- สัมมนาประจำปีสภาการศึกษาคาทอลิกฯ (Annual Seminar of Catholic Education Council) (วันที่ 20 ส.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการเข้าเงียบประจำเดือน (Monthly Recollection) (วันที่ 3 ก.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาพันธ์ฯ (Meeting of Confederation of the Gabrielite PTA) ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ( Superiors’ and Directors’ Meeting) (วันที่ 24 ก.ย. 2566)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและคณะกรรมการ (Annual Seminar of Brothers and lay-Administrators) (วันที่ 2 ต.ค. 2566)
- วันระลึกถึงคณะภราดาที่ล่วงลับ (เสกสุสานบราเดอร์) Brothers’ Cemetery Blessing) (วันที่ 4 พ.ย. 2566)
- พิธีฉลองสุวรรณสมโภชภราดาคณะเซนต์คาเบรียล (Golden Jubilee Celebration at ACS) (วันที่ 5 พ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 3 (3rd Education Commission Meeting) (วันที่ 25 พ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 (4th Superiors’ and Directors’ Meeting) (วันที่ 26 พ.ย. 2566)
- ผู้อำนวยการเข้าเงียบประจำเดือน (Monthly Recollection) (วันที่ 3 ธ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาพันธ์ฯ (Meeting of Confederation of the Galrielite PTA) ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2566)
- Nativity of the Lord : Christmas Day BSG Family Gathering AC (วันที่ 25 ธ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการการเข้าเงียบประจำเดือน (Monthly Recollection) (วันที่ 4 ก.พ. 2567)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาพันธ์ฯ (Mobile Meeting of Confederation of the Gabrielite PTA) (วันที่ 15 ก.พ. 2567)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 4 (4th Education Commission Meeting) (วันที่ 24 ก.พ. 2567)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (5th Superiors’ and Directiors’ Meeting) (วันที่ 25 ก.พ. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานนโยบายและแผน ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep