กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

แจกชุดลูกเสือสามัญ รองเท้าลูกเสือสามัญ และกางเกงพละขายาว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4

สถานที่ อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์.....................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6(1104 ห้องเกียรติยศ)

เวลา รายการ
13:45 - 14:45

แจกชุดลูกเสือสามัญ รองเท้าลูกเสือสามัญ และกางเกงพละขายาว  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4

สถานที่:อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์.....................อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6(1104 ห้องเกียรติยศ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑาภรณ์ เกิดอุดมทรัพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ

6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา

การดำเนินการจัดซื้อ

6.2.1 วางแผนการดำเนินการจัดซื้อของโรงเรียน 

6.2.2 ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดซื้อ และระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ

6.2.3 ครูและบุคลากรเขียนใบคำร้อง   

6.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสอบถามข้อมูล            

6.2.5 ดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำระเบียบ  ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

6.2.6 บันทึกผลการประสานงานให้คำแนะนำ ปรึกษา

6.2.7 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ
- แจกชุดลูกเสือสามัญ รองเท้าลูกเสือสามัญ และกางเกงพละขายาว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 (วันที่ 31 พ.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยก ระดับคุณภาพงานทรัยพ์สินและจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผน\r\nยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายคุณภาพตาม แผนที่วางไว้\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพย์สินและจัดซื้อ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep