กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

นักเรียนระดับชั้นป.6 สมัครชมรมทางออนไลน์

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

เวลา รายการ
18:00 - 18:00

นักเรียนระดับชั้น ป.6 สมัครเรียนชมรม ที่Website : www.acp.ac.th เลือกหัวข้อ "STUDENTS" เลือกที่ "เลือกชมรม ACP CLUBS"

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสกาญจนา ครุฑทอง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 334 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - p.6_001.jpg
  - p.6_002.jpg

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดกิจกรรมชมรม

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชมรม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมชมรม

6.1.3 กำหนดเป้าหมาย

6.1.4 จัดทำปฏิทินกิจกรรมชมรม จัดทำแผนงาน กำหนดการ แบบฟอร์มเอกสาร

6.1.5 ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน

ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมชมรม

 - ดำเนินการจัดตั้งให้มีชมรมต่างๆ ภายในโรเรียนอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน

 - ประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมชมรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.1.6 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมชมรมเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน

6.1.7 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานชมรม

- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ครั้งที่1

- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ครั้งที่2

6.1.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม

6.1.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมชมรมปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดกิจกรรมชมรม
- ประชาสัมพันธ์ชมรม ระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 25 พ.ค. 2566)
- นักเรียนระดับชั้นป.4 สมัครชมรมทางออนไลน์ (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- นักเรียนระดับชั้นป.5 สมัครชมรมทางออนไลน์ (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- นักเรียนระดับชั้นป.6 สมัครชมรมทางออนไลน์ (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- การแสดงผลงานนักเรียน ชมรม บาสเกตบอล (วันที่ 19 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชมรม, กิจกรรมสาธารณประโยชน์) ให้สอดคล้อง กับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนา โรงเรียนและดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep