Assumption College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
16 พฤษภาคม 2565  4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  4.1 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.1 กั ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  4.2 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.2 กับ ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  4.3 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.3 กับ ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์-เอกลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3.2 กิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3.3 อบรม/ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3.4 จัดป้ายนิเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3.5 อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  3.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  4. ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  4.1 จัดกิจกรรม งานกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  2.1 แบบสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
17 พฤษภาคม 2565  6.1 จัดกิจกรรมสภานักเรียน และออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 มิถุนายน 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 มิถุนายน 2565  2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 มิถุนายน 2565  3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 มิถุนายน 2565  2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2 มิถุนายน 2565  6.2 จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2 มิถุนายน 2565  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
9 มิถุนายน 2565  6.3 จัดกิจกรรม วันไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
9 มิถุนายน 2565  พิธีไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
10 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
12 มิถุนายน 2565  3.1 จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
13 มิถุนายน 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
13 มิถุนายน 2565  6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
13 มิถุนายน 2565  2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
13 มิถุนายน 2565  4. ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
13 มิถุนายน 2565  เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
24 มิถุนายน 2565  6.7 จัดกิจกรรม วันฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 มิถุนายน 2565  ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ
30 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
30 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
30 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
30 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
30 มิถุนายน 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 กรกฎาคม 2565  6.13 จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
4 กรกฎาคม 2565  3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
8 กรกฎาคม 2565  ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
27 กรกฎาคม 2565  4.4 จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
27 กรกฎาคม 2565  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
27 กรกฎาคม 2565  6.4 จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 สิงหาคม 2565  3.2 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
11 สิงหาคม 2565  6.5 จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
11 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
20 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 3.2 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
15 กันยายน 2565  ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
7 พฤศจิกายน 2565  6.6 จัดกิจกรรม วันลอยกระทง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
28 พฤศจิกายน 2565  3.3 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ออัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2 ธันวาคม 2565  6.8 จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2 ธันวาคม 2565  กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 父亲节 Father’s Day Celebration โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
11 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 3.3 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ออัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
14 ธันวาคม 2565  ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 3.1 จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
22 ธันวาคม 2565  กิจกรรมออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอยนักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนวิชาวดี
13 มกราคม 2566  6.9 จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
13 มกราคม 2566  กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
18 มกราคม 2566  6.10 จัดกิจกรรม วัน ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
18 มกราคม 2566  กิจกรรม วัน ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 มกราคม 2566  สิ้นสุด 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 มกราคม 2566  4.4 กิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 มกราคม 2566  4.5 กิจกรรม AC-ACP CONNECTION โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 มกราคม 2566  4.5 กิจกรรม AC-ACP CONNECTION โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 มกราคม 2566  6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
31 มกราคม 2566  สิ้นสุด 4. ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 กุมภาพันธ์ 2566  7. สรุปและประเมินผลโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 กุมภาพันธ์ 2566  7. สรุปและประเมินผลโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1 กุมภาพันธ์ 2566  5. สรุปและประเมินผลโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
9 กุมภาพันธ์ 2566  6.11 จัดกิจกรรม วันมุทิตาจิตครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
9 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรม วันมุทิตาจิตครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 กุมภาพันธ์ 2566  6.12 จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
16 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
23 กุมภาพันธ์ 2566  ปฎิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 6. กำกับ/ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 7. สรุปและประเมินผลโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  6.13 จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมนักเรียนก่อนสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 4. ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  2.1 แบบสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 4.1 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.1 กั ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 4.2 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.2 กับ ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 4.3 กิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง ป.3 กับ ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  4.4 กิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  5. จัดกิจกรรมเสริมสร้งความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3. กิจกรรมตามแนววิถีมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์-เอกลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.2 กิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.3 อบรม/ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.4 จัดป้ายนิเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.5 อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
24 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
10 มีนาคม 2566  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
10 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
10 มีนาคม 2566  5.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่บุคลากรครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
10 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 7. สรุปและประเมินผลโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
10 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 5. สรุปและประเมินผลโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
27 เมษายน 2566  6.4 จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
28 เมษายน 2566  4.1 จัดกิจกรรม งานกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
28 เมษายน 2566  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
28 เมษายน 2566  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
28 เมษายน 2566  6.1 จัดกิจกรรมสภานักเรียน และออมบุญ อุ่นรัก คลายหนาว ตามรอย น.มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม