วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างครู (งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร)
วันที่ 26 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ปฏิทินแผนการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร (งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร)