ชื่อ-สกุล : ม.รุจ คเนจร ณ อยุธยา

สังกัดหน่วยงาน : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระดับชั้น , งานกิจกรรม , งานลูกเสือ , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...