ชื่อ-สกุล : มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์/ งานบุคลากร , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา , งานประกันคุณภาพภายใน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...