ชื่อ-สกุล : ม.เฉลิมพล เวทยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล , งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...