ชื่อ-สกุล : ม.กำพล ศรีขจรจิต

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานกิจกรรม , งานลูกเสือ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...